demberels@parliament.mn   51 261503

С. Дэмбэрэл - 2015-08-12 10:27:54

11.2014 оны мөнгөний бодлогод тусгагдсан үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай заалтуудыг яаралтай хэрэгжүүлэх, , инфляцийн нийлүүлэлтийн тал дээр хэрэгжүүлж буй дэд хөтөлбөр арга хэмжээ нь зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд оруулах зорилтыг хангахгүй, банкны секторт өрсөлдөөн өрнүүлэх чиглэлээр бодлогын дорвитой алхмууд хийгдэхгүй байгаад онцгой анхаарч 2014-2016 онд зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд оруулах зорилтот хөтөлбөр боловсруулж 2014 оны 6 дугаар сард багтаан УИХ-аар батлуулах. 12. Тэтгэврийн, нийгмийн даатгалын болон Засгийн газрын тусгай зориулалттай сангуудын менежментийг хөрөнгө оруулалтын сан, санхүүгийн корпорац, ББСБ-дын үйл ажиллагаатай холбож эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэхэд ашиглах чиглэлээр Засгийн газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх. 13. Бичил, жижиг, дунд бизнесийн хөгжлийн санхүүгийн арга хэлбэрүүдийг боловсронгуй болгох чиглэлээр Засгийн газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо , Монгол банкны үйл ажиллагааг уялдуулах, жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн болон батлан .даалтын сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, зээлийн батлан даалтын санд арилжааны банкуд, ББСБ-ууд хөрөнгө оруулалт хийх эрх зүйн үндсийг бий болгох. 13.1. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг гааль, нэмэгдсэн өртгийн татвараас чөлөөлөх талаар бодлогын шийдвэрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх. 13.1,2. Экспортыг нээгдүүлэх, импортыг орлох “888” төслийн санхүүжилтийг шуурхай шийдвэрлэх, арилжааны банкуудтай зээлийг удаашруулахгүй байх, хэт хатуу нөхцөл, шалгуурууд тавихгүй байх, төслийн үр ашиг болон зээлийн түүхийг онцгой харгалзан үзэх, зээлийн түүхийг барьцаалан зээл олгох зэрэг асуудлаар яаралтай тохиролцох, ББСБ-ууд, консорциум байгуулж төслүүдийн тодорхой хэсгийг санхүүжүүлэх боломжийг бий болгох чиглэлээр ажиллах. 14.Бичил болон өрхийн бизнест зориулсан санхүүгийн эх үүсвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бичил санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг татварын болон бусад хөшүүргээр дэмжих, тэдэнд зориулсан бөөний зээлийн тогтолцоог бий болгох, ломбардын үйлчилгээг иргэдэд өгөөж хүртээмжтэй санхүүгийн үйлчилгээ болгох чиглэлээр эрх зүйн орчин бий болгохыг Засгийн газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо тодорхой бодлого хамтран хэрэгжүүлэх. 15. Үндэсний томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад, дотоодын хөрөнгийн зах зээлд оролцоход нь бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүдийн үйл ажиллагааны үе шат эхлэх хүртэл нь хөнгөлөлтийн хугацаа бий болгох татварын хөнгөлөлт үзүүлэх,алдагдлыг тодорхой хугацаааар шилжүүлэн тооцох гэх мэт эдийн засгийн сэдэл, хөшүүргүүдийг тусгасан “үндэсний манлай аж ахуйн нэгжүүдийг хөгжүүлэх” /National Champions Support Programm/ хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. 16. төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлсэн төслүүдийн санхүүжилтийг хугацаанд нь нөхөн олгох, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, концесийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтыг төр ба хувийн хэвшлийн эрх, үүргийн тэнцвэр, санхүүжилт, төлбөр, тооцооны хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр боловсронгуй болгох хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх. 17. 2014-2016 онд Төрийн өмчийг хувьчлах, өөрчлөн байгуулах хөтөлбөрийг боловсруулж УИХ-аар батлуулах, төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудыг зайлшгүй шаардлагатай л тохиолдолд, УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлэлцүүлсний үндсэн дээр байгуулж байх. 17.1. Эрдэс баялгийн хөгжлийн үзэл баримтлалд заасны дагуу Тавантолгой хувьцаат компанийг нүүрсний олборлолт боловсруулалт, тээвэр-логистик, дэд бүтцийн хөгжлийн асуудлаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ерөнхий гэрээлэгчийн чиг үүрэгтэй ажиллуулах, олборлолтын үйл ажиллагааг дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдаас бүрдсэн консорциум байгуулах замаар хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг 2014 онд багтаан хийх. 18. Экспортын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гол худалдан авагчийн төмөр замтай шууд холбогдох асуудал болон дамжин өнгөрөх тээвэр, логистикийн хөгжлийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг УИХ-аар яаралтай батлуулах, эрдэс баялгийн бус экспортын санхүүжилтийг онцгойлон анхаарах. 19.Хөрш 2 улстайгаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 5 шугам буюу ОХУ, БНХАУ-ыг холбосон төмөр зам, нефть, байгалийн хий, эрчим хүчний дэд бүтэц бий болгох стратегийг боловсруулж эдийн засгийн дипломат үйл ажиллагааны бүхий л арга хэрэгслийг ашиглан эрчимжүүлэх. 20.2 хөршийн зах зээлд нэвтрэн орох нэгдсэн бодлого боловсруулах, БНХАУ-ын ӨМӨЗОрон, Зүүн хойд мужууд болон ОХУ-ын Сибирийн мужуудын зах зээлд Монголын уул уурхайн бус экспортыг нэмэгдүүлэх, нэр төрлийг нь олшруулах зах зээлээ тэлэх бодлого идэвхтэй хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр экспортын санхүүжилтийг боловсронгуй болгох. 21. 2 хөршийн хилийн ойролцоо байгуулагдаж буй эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүсүүдийн менежментийг хувийн хэвшилд гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэх, хил дамнасан худалдааны болон эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах эрх зүйн орчинг яаралтай бүрдүүлэх. 22.Худалдааг хөнгөвчлөх цахим нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг түргэвчилж олон улсын байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажиллах замаар 2014 онд багтаан хэрэгжүүлж эхлэх. 23. Гадаад, дотоодын аялал жуулчлалын улирлын хамаарлыг бууруулах, орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэний нисэх, аялал жуулчлалын улирлын уялдааг хангах бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, бусад улсын чөлөөт бүс, амралт зугаалгын төвүүдийн зарим үйлчилгээг хязгаарлагдмал хүрээнд нэвтрүүлэх хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, “эмнэлгийн аялал жуулчлал” аялал жуулчлалын бодлогын бүрэлдэхүүн хэсэг болох чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах. 24.Төрийн яамдын худалдан авах үйл ажиллагааны баримт эргэлтийг хялбаршуулан хурдасгах,худалдан авалтын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн, хараат бус мониторинг, хяналт шагалт хийх эрх зүйн орчинг бүрэлдүүлэх гэх мэт чиглэлээр Засгийн газрын худалдан авалтын тухай хуулийг өөрчлөн УИХ-д 5 дугаар сард өргөн мэдүүлэх. 25.Нийгмийн бодлогын чиглэлээр дор дурдсан арга хэмжээ, бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н.Алтанхуяг, Монгол банк Н.Золжаргал/-д даалгасугай. Үүнд: 25.1.1. Иргэдийн амьжиргааны түвшин, бодит орлого мөнгөн хадгаламж, худалдан авах чадварт сөргөөр нөлөөлж буй инфляцийн дарамтыг хөнгөвчлөх зорилтот хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дефлатор, хэрэглээний үнийн индексийг инфляцын тооцоонд зэрэгцүүлэн хэрэлэж байх. 25.1.2. Ядуурлын олон хүчин зүйлээс хамааралт байдал, архаг шинж чанартай болж буйд дүгнэлт хийж ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг энэ чиглэлээр хөгжүүлэх сэдэл, хөшүүрийг тусгаж өгөх. 25.1.3. Тэтгэвэр, тэтгэмж,халамжийн тогтолцоонд олон улсын туршлагын дагуу нөхцөлт мөнгөн шилжүүлгийн зарчим, арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх чиглэлээр холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах. 25.1.4. Цалингийн болон тэтгэврийн зээлийн нөхцөлүүдийг хүртээмжтэй санхүүжилтийн зарчимаар зөөлрүүлэх, иргэдийн амьжиргааны түвшинд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх чиглэлээр Засгийн газар, Монгол банк хамтран ажиллах, арилжааны банкуудын нийгмийн хариуцлагыг энэ чиглэлээр нэмэгдүүлэх. 25.1.5. Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлийг түргэсгэх, санхүүгийн тогтолцоог төр, хувийн хэвшлийн зохистой харьцаатай болгох, төрийн зүгээс эрүүл мэндийн секторт оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, хувийн хөрөнгө оруулалт, даатгалын сэжим түлхэцийн тогтолцоог сайжруулах. 25.1.6. Хүн амын эрүүл мэнд, ядуурлын хамаарал нэмэгдэж буйг харгалзанн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, түүн дотор суурь үйлчилгээний хэрэгжилт, чанарыг дээшлүүлэх, бүс нутаг, аймгуудын онцлогийг харгалзан үзэх, эрүүл мэндийн чиглэлээр мянганы хөгжлийн зоилтуудын хэрэгжилтийг хангах болон 2015 оноос энэ чиглэлэр тавих зорилтууд, шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг шаардлагатай түвшинд бодитой тодорхойлж УИХ-д оруулах. 25.1.7. Эрүүл мэндийн салбарт санхүүгийн нөөцийг бүс нутаг, аймгуудын бодитой хэрэгцээн дээр тулгуурлан оновчтой хуваарилах, үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийн бүтцийг бүх шатны тусламж үйлчилгээний хүртээмж, үр ашгийг харгалзан бодитой тогтоох, тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалтыг оновчтой болгох. 25.1.8. Улаанбаатар хотын ядуурлыг бууруулах, бичил, жижиг, дунд бизнесийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэхэд УБ хотын оролцоог эрс нэмэгдүүлэх,хотын хөгжлийн тулгамдсан гол асуудал гэдэгт онцгой анхаарах, дүүрэг бүрт ядуурлыг бууруулах зорилтот хөтөлбөр бий болгож засаглалын үр дүнгийн нэг гол үзүүлэлт болгох.

Хариулах - 2585

Зочин - 2022-06-07 02:15:31

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-07-06 06:42:42

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-06-30 05:12:19

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-06-30 04:27:36

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-06-30 03:38:39

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-06-30 03:33:59

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-06-30 03:29:04

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-06-29 22:07:45

Сайн байна уу?

Зочин - 2021-06-29 21:55:57

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-09-08 17:02:01

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-07-02 08:25:44

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-07-02 01:58:52

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-26 21:38:11

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-26 18:15:48

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-25 11:22:04

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-25 11:01:09

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-23 16:58:48

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-23 12:27:05

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-22 08:46:44

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-20 07:07:24

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-05 07:22:46

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-04 17:03:57

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-04 02:44:02

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-03 12:09:26

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-02 21:53:21

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-02 07:53:03

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-01 18:04:08

Сайн байна уу?

Зочин - 2019-06-01 04:07:38

Сайн байна уу?

Aquno15 - 2019-05-30 08:22:52

Aquno15

Casig48 - 2019-05-08 06:50:17

Casig48

Ijivo54 - 2019-05-04 08:48:23

Ijivo54

Iniyi97 - 2019-05-01 01:04:17

Iniyi97

Niyam38 - 2019-04-30 12:14:49

Niyam38

Afice05 - 2019-04-28 19:01:29

Afice05

Cuzep05 - 2019-04-22 07:29:12

Cuzep05

Zifam31 - 2019-04-21 21:35:14

Zifam31

Refac84 - 2019-04-21 10:13:54

Refac84

Vizec54 - 2019-04-19 05:03:26

Vizec54

Epujo15 - 2019-04-10 17:57:52

Epujo15

Efipa60 - 2019-04-09 11:09:28

Efipa60

Egoyi72 - 2019-03-31 14:32:58

Egoyi72

Azico48 - 2019-03-30 22:20:15

Azico48

Erezu56 - 2019-03-30 02:29:26

Erezu56

Wocuk07 - 2019-03-29 19:30:45

Wocuk07

Vanod03 - 2019-03-29 17:09:30

Vanod03

Feyov07 - 2019-03-29 14:40:19

Feyov07

Ixiye89 - 2019-03-29 12:14:54

Ixiye89

Imubu82 - 2019-03-29 09:53:21

Imubu82

Umeke48 - 2019-03-29 07:40:52

Umeke48

Redir55 - 2019-03-29 05:29:32

Redir55

Vuvab98 - 2019-03-29 03:10:51

Vuvab98

Evoke75 - 2019-03-29 00:39:13

Evoke75

Usepa33 - 2019-03-28 21:59:26

Usepa33

Uyana30 - 2019-03-27 20:20:18

Uyana30

rx online no prior prescription - 2019-03-27 17:43:05

rx online no prior prescription

Onilu10 - 2019-03-27 14:09:38

Onilu10

Jecoz55 - 2019-03-27 12:12:53

Jecoz55

Ufoza71 - 2019-03-27 10:21:28

Ufoza71

Xecab60 - 2019-03-27 08:29:42

Xecab60

Ohipu35 - 2019-03-27 06:40:41

Ohipu35

Finow75 - 2019-03-27 04:51:49

Finow75

Oqofa29 - 2019-03-27 02:53:58

Oqofa29

Vaxot10 - 2019-03-26 15:47:04

Vaxot10

Ibuso60 - 2019-03-26 10:33:57

Ibuso60

Ipiwi35 - 2019-03-26 04:58:45

Ipiwi35

Sehol98 - 2019-03-25 04:59:06

Sehol98

Dalah97 - 2019-03-24 07:19:46

Dalah97

Uleyo15 - 2019-03-23 07:26:33

Uleyo15

Nimiw94 - 2019-03-22 08:01:14

Nimiw94

Ixawo76 - 2019-03-21 13:42:41

Ixawo76

Epayi31 - 2019-03-21 06:31:07

Epayi31

canadian pharmacy - 2019-03-20 18:21:45

canadian pharmacy

Inere68 - 2019-03-20 11:33:23

Inere68

Doquq30 - 2019-03-19 16:05:52

Doquq30

Ovepo36 - 2019-03-19 14:19:05

Ovepo36

Ocuda44 - 2019-03-19 12:33:00

Ocuda44

Ripex30 - 2019-03-19 10:48:00

Ripex30

Ejexo03 - 2019-03-19 09:05:55

Ejexo03

Udedi10 - 2019-03-19 07:23:35

Udedi10

Hayoq97 - 2019-03-19 05:41:02

Hayoq97

Owiyo76 - 2019-03-19 03:57:14

Owiyo76

Gegos82 - 2019-03-19 02:09:48

Gegos82

Eyosa06 - 2019-03-19 00:20:47

Eyosa06

Ixuce81 - 2019-03-18 22:27:39

Ixuce81

Omuhe26 - 2019-03-18 20:37:59

Omuhe26

Tikiy74 - 2019-03-18 18:51:31

Tikiy74

Izuce12 - 2019-03-18 17:03:14

Izuce12

Epehu70 - 2019-03-18 15:13:53

Epehu70

Ezuvo55 - 2019-03-18 13:19:43

Ezuvo55

Kizeh45 - 2019-03-18 11:35:00

Kizeh45

Ovade55 - 2019-03-18 09:49:40

Ovade55

Xohig65 - 2019-03-18 08:08:31

Xohig65

Tosoq02 - 2019-03-18 06:26:33

Tosoq02

Talow18 - 2019-03-18 04:44:23

Talow18

Tivoj12 - 2019-03-18 02:54:09

Tivoj12

Noroj41 - 2019-03-18 01:05:12

Noroj41

Dayad45 - 2019-03-17 23:11:06

Dayad45

Jacag75 - 2019-03-17 21:12:20

Jacag75

Utaso54 - 2019-03-17 19:22:24

Utaso54

Suxiz55 - 2019-03-17 17:32:19

Suxiz55

Tacer15 - 2019-03-17 15:44:50

Tacer15

Owufa72 - 2019-03-17 13:58:25

Owufa72

Azomo30 - 2019-03-17 12:13:45

Azomo30

Huqux36 - 2019-03-17 10:29:33

Huqux36

Ibuqe74 - 2019-03-17 08:45:19

Ibuqe74

Aquco01 - 2019-03-17 06:59:26

Aquco01

Disab53 - 2019-03-17 05:13:58

Disab53

Pesaz25 - 2019-03-17 03:29:14

Pesaz25

Togug37 - 2019-03-17 01:42:31

Togug37

Zolah01 - 2019-03-16 23:51:15

Zolah01

Tagup97 - 2019-03-16 21:56:00

Tagup97

Qoran06 - 2019-03-16 20:03:37

Qoran06

Exicu54 - 2019-03-16 18:15:03

Exicu54

Qidup87 - 2019-03-16 16:28:06

Qidup87

Pixuz81 - 2019-03-16 14:37:00

Pixuz81

Ezigi55 - 2019-03-16 12:48:29

Ezigi55

Bahur07 - 2019-03-16 11:04:13

Bahur07

Kegin62 - 2019-03-16 09:19:59

Kegin62

Itaqi11 - 2019-03-16 07:37:55

Itaqi11

Udoqu18 - 2019-03-16 05:55:15

Udoqu18

Apela60 - 2019-03-16 04:12:37

Apela60

Mivag77 - 2019-03-16 02:26:41

Mivag77

Evonu06 - 2019-03-16 00:36:08

Evonu06

Xetiy22 - 2019-03-15 22:38:12

Xetiy22

Emahe72 - 2019-03-15 20:42:35

Emahe72

Exoxi79 - 2019-03-15 18:50:11

Exoxi79

Abipe31 - 2019-03-15 16:58:52

Abipe31

Ejavu78 - 2019-03-15 14:54:32

Ejavu78

Uwaci70 - 2019-03-15 13:00:28

Uwaci70

Ibivi65 - 2019-03-15 11:09:30

Ibivi65

Oruqe01 - 2019-03-15 09:25:18

Oruqe01

Vasez58 - 2019-03-15 07:40:39

Vasez58

Rozit78 - 2019-03-15 05:55:10

Rozit78

Jaxey82 - 2019-03-15 04:04:17

Jaxey82

Amuwu01 - 2019-03-15 02:09:21

Amuwu01

Ubuyo15 - 2019-03-15 00:10:39

Ubuyo15

Vopic40 - 2019-03-14 22:07:22

Vopic40

Buraz89 - 2019-03-14 20:11:02

Buraz89

Zicul18 - 2019-03-14 18:16:48

Zicul18

Okiho57 - 2019-03-14 16:18:07

Okiho57

Qopok25 - 2019-03-14 14:19:26

Qopok25

Ezila04 - 2019-03-14 12:25:32

Ezila04

Omiyu89 - 2019-03-14 10:36:44

Omiyu89

Wunij96 - 2019-03-14 08:54:10

Wunij96

Rasun36 - 2019-03-14 07:11:37

Rasun36

Mebuh56 - 2019-03-14 05:25:20

Mebuh56

Yuwif57 - 2019-03-14 03:36:18

Yuwif57

Iweta07 - 2019-03-14 01:45:11

Iweta07

Igixa81 - 2019-03-13 23:49:42

Igixa81

Etuxu06 - 2019-03-13 21:47:26

Etuxu06

Toxuq96 - 2019-03-13 19:46:52

Toxuq96

Eqixu94 - 2019-03-13 17:53:46

Eqixu94

Ivoki02 - 2019-03-13 14:59:23

Ivoki02

Irula06 - 2019-03-13 13:08:26

Irula06

Agoli59 - 2019-03-13 11:16:52

Agoli59

Luvef92 - 2019-03-13 09:33:49

Luvef92

Efowe98 - 2019-03-13 07:52:24

Efowe98

Inali33 - 2019-03-13 06:10:08

Inali33

Cisop90 - 2019-03-13 04:23:47

Cisop90

Etole44 - 2019-03-13 02:35:48

Etole44

Gonah62 - 2019-03-13 00:44:18

Gonah62

Vomop85 - 2019-03-12 22:40:47

Vomop85

Husup96 - 2019-03-12 20:43:54

Husup96

Oxulo96 - 2019-03-12 18:51:26

Oxulo96

Pedon15 - 2019-03-12 16:55:50

Pedon15

Vawig73 - 2019-03-12 15:02:36

Vawig73

Abavu77 - 2019-03-12 13:12:21

Abavu77

Omune03 - 2019-03-12 11:22:41

Omune03

Roxuk26 - 2019-03-12 09:37:54

Roxuk26

Oriri94 - 2019-03-12 07:55:00

Oriri94

Owido95 - 2019-03-12 05:59:14

Owido95

Bogaw41 - 2019-03-12 04:09:15

Bogaw41

Fapup88 - 2019-03-12 02:08:17

Fapup88

Ebuve50 - 2019-03-12 00:10:30

Ebuve50

Udeju18 - 2019-03-11 22:08:06

Udeju18

Yulek27 - 2019-03-11 20:08:16

Yulek27

Ewuri11 - 2019-03-11 18:05:32

Ewuri11

Favop21 - 2019-03-11 16:05:25

Favop21

Juher84 - 2019-03-11 14:11:02

Juher84

Cujol56 - 2019-03-11 12:16:40

Cujol56

Vuvac72 - 2019-03-11 10:28:15

Vuvac72

Pakad44 - 2019-03-11 08:42:47

Pakad44

Xuhed94 - 2019-03-11 06:59:01

Xuhed94

Duseh94 - 2019-03-11 05:10:29

Duseh94

Horag14 - 2019-03-11 03:24:20

Horag14

Axezi15 - 2019-03-11 01:34:38

Axezi15

Ovina76 - 2019-03-10 23:38:39

Ovina76

Pisuj08 - 2019-03-10 21:39:15

Pisuj08

Xucoq49 - 2019-03-10 19:45:29

Xucoq49

Hunul97 - 2019-03-10 17:15:43

Hunul97

Odafe60 - 2019-03-10 15:15:15

Odafe60

Pubin62 - 2019-03-10 13:18:54

Pubin62

Etigi74 - 2019-03-10 11:22:19

Etigi74

Ejaze83 - 2019-03-10 09:29:48

Ejaze83

Oneto16 - 2019-03-10 07:39:40

Oneto16

Aqeyu10 - 2019-03-10 05:47:16

Aqeyu10

Ukodo51 - 2019-03-10 03:56:00

Ukodo51

Muxod79 - 2019-03-10 02:00:48

Muxod79

Iyoku28 - 2019-03-10 00:01:38

Iyoku28

Owiho83 - 2019-03-09 22:01:43

Owiho83

Zofex76 - 2019-03-09 20:06:11

Zofex76

Unela51 - 2019-03-09 18:17:49

Unela51

Cugot22 - 2019-03-09 16:40:30

Cugot22

Suyub53 - 2019-03-09 14:48:28

Suyub53

Afaku17 - 2019-03-09 12:55:29

Afaku17

Xuvur27 - 2019-03-09 11:05:24

Xuvur27

Tenud00 - 2019-03-09 09:19:03

Tenud00

Emabe04 - 2019-03-09 07:33:12

Emabe04

Opozu77 - 2019-03-09 05:45:01

Opozu77

Idupe68 - 2019-03-09 03:55:34

Idupe68

Ulara36 - 2019-03-09 02:04:48

Ulara36

Opoha97 - 2019-03-09 00:06:33

Opoha97

Cavex64 - 2019-03-08 22:07:13

Cavex64

Ximen18 - 2019-03-08 20:05:50

Ximen18

Kipin55 - 2019-03-08 18:13:33

Kipin55

Timer83 - 2019-03-08 16:17:57

Timer83

Aloca12 - 2019-03-08 14:10:22

Aloca12

Wetit45 - 2019-03-08 12:17:38

Wetit45

Cuxoz05 - 2019-03-08 10:27:03

Cuxoz05

Ivepu37 - 2019-03-08 08:38:54

Ivepu37

Ediwo86 - 2019-03-08 06:51:58

Ediwo86

Fatug57 - 2019-03-08 05:05:29

Fatug57

Awapi03 - 2019-03-08 03:11:50

Awapi03

Uguhi77 - 2019-03-08 01:13:31

Uguhi77

Igoto18 - 2019-03-07 23:13:17

Igoto18

Ciwiz22 - 2019-03-07 21:05:48

Ciwiz22

Caxep32 - 2019-03-07 19:05:01

Caxep32

Itiwo68 - 2019-03-07 16:59:31

Itiwo68

Lafej71 - 2019-03-07 14:34:36

Lafej71

Tanum14 - 2019-03-07 12:41:29

Tanum14

Zolif61 - 2019-03-07 10:47:36

Zolif61

Pakac93 - 2019-03-07 09:00:08

Pakac93

Papoy77 - 2019-03-07 07:15:19

Papoy77

Upexe78 - 2019-03-07 05:25:32

Upexe78

Uvaxa12 - 2019-03-07 03:30:32

Uvaxa12

Vikid84 - 2019-03-07 01:12:42

Vikid84

Osife32 - 2019-03-06 22:42:27

Osife32

Cucuc30 - 2019-03-06 20:41:38

Cucuc30

Ipiki74 - 2019-03-06 18:42:16

Ipiki74

Muzeq95 - 2019-03-06 15:38:43

Muzeq95

HenryMoofe - 2019-03-06 13:32:23

HenryMoofe

Iyaka31 - 2019-03-06 07:02:02

Iyaka31

HenryMoofe - 2019-03-06 03:50:38

HenryMoofe

HenryMoofe - 2019-03-05 17:20:28

HenryMoofe

Tazeb61 - 2019-03-05 07:44:42

Tazeb61

Nilim61 - 2019-03-04 15:45:23

Nilim61

Otixu41 - 2019-03-04 13:41:51

Otixu41

Jamep74 - 2019-03-04 11:38:50

Jamep74

Yedok92 - 2019-03-04 09:34:48

Yedok92

Ojive53 - 2019-03-04 07:26:14

Ojive53

Ivona21 - 2019-03-04 05:19:43

Ivona21

Ovure63 - 2019-03-04 03:02:47

Ovure63

Eqalo75 - 2019-03-04 00:56:09

Eqalo75

Rinit81 - 2019-03-03 22:44:12

Rinit81

Oxeyo83 - 2019-03-03 20:32:21

Oxeyo83

Iziza15 - 2019-03-03 18:26:32

Iziza15

Xanoc11 - 2019-03-03 14:29:01

Xanoc11

Ucanu03 - 2019-03-03 12:33:24

Ucanu03

Dorig41 - 2019-03-03 10:32:47

Dorig41

Exiwe37 - 2019-03-03 08:25:00

Exiwe37

Yisah66 - 2019-03-03 06:15:32

Yisah66

Pemin58 - 2019-03-03 03:53:49

Pemin58

Horer79 - 2019-03-03 01:48:07

Horer79

Zuyaf93 - 2019-03-02 23:41:18

Zuyaf93

Popic15 - 2019-03-02 21:32:57

Popic15

Ilofi00 - 2019-03-02 19:23:34

Ilofi00

Sacip99 - 2019-03-02 17:20:26

Sacip99

Owaxo49 - 2019-03-02 15:10:48

Owaxo49

Eduja42 - 2019-03-02 13:09:00

Eduja42

Jiquf17 - 2019-03-02 11:03:39

Jiquf17

Ijumu89 - 2019-03-02 09:05:46

Ijumu89

Uvoco65 - 2019-03-02 07:11:15

Uvoco65

Jexew19 - 2019-03-02 05:11:08

Jexew19

Nukoq06 - 2019-03-02 03:04:18

Nukoq06

Otefo61 - 2019-03-01 23:31:34

Otefo61

Vefek53 - 2019-03-01 15:26:40

Vefek53

Qicif39 - 2019-03-01 10:58:08

Qicif39

Ovone07 - 2019-02-28 23:37:58

Ovone07

Ijecu92 - 2019-02-28 15:15:20

Ijecu92

Zusip48 - 2019-02-28 13:09:07

Zusip48

Oruri87 - 2019-02-28 11:02:45

Oruri87

Ehewu38 - 2019-02-28 09:05:51

Ehewu38

Mehey01 - 2019-02-28 07:12:23

Mehey01

Hayid90 - 2019-02-28 05:18:12

Hayid90

Yuhij13 - 2019-02-28 03:19:16

Yuhij13

Ukuwo79 - 2019-02-28 01:13:18

Ukuwo79

Wadox90 - 2019-02-27 23:01:31

Wadox90

Tidun54 - 2019-02-27 20:48:32

Tidun54

Mokaj05 - 2019-02-27 18:34:40

Mokaj05

Iqumo63 - 2019-02-27 16:25:18

Iqumo63

Ziqox83 - 2019-02-27 14:06:56

Ziqox83

Ocubi33 - 2019-02-27 12:04:43

Ocubi33

Axihe30 - 2019-02-27 10:06:30

Axihe30

Ameco92 - 2019-02-27 08:12:26

Ameco92

Loyuw78 - 2019-02-27 06:18:20

Loyuw78

Wicoq46 - 2019-02-27 04:19:44

Wicoq46

Qoban14 - 2019-02-27 02:17:39

Qoban14

Erabo66 - 2019-02-27 00:11:50

Erabo66

Jusiv10 - 2019-02-26 21:53:51

Jusiv10

Sozeq24 - 2019-02-26 19:38:26

Sozeq24

Azehi58 - 2019-02-26 17:20:03

Azehi58

Ibihi06 - 2019-02-26 06:17:44

Ibihi06

Popup43 - 2019-02-26 04:03:44

Popup43

Unibi02 - 2019-02-26 01:43:54

Unibi02

Aribi18 - 2019-02-25 23:15:27

Aribi18

Ifopa55 - 2019-02-25 20:44:49

Ifopa55

Icezi03 - 2019-02-25 18:12:39

Icezi03

Jocif97 - 2019-02-25 15:40:29

Jocif97

Ukisu31 - 2019-02-25 13:08:34

Ukisu31

Bocuq78 - 2019-02-25 10:38:17

Bocuq78

Afihi54 - 2019-02-25 08:15:27

Afihi54

Cohib05 - 2019-02-25 05:57:09

Cohib05

Ilana39 - 2019-02-25 03:38:18

Ilana39

feeerardvOp - 2019-02-25 03:11:14

feeerardvOp

Epove34 - 2019-02-25 01:16:47

Epove34

Ehuya03 - 2019-02-24 22:49:03

Ehuya03

Rimun56 - 2019-02-24 20:08:07

Rimun56

Exiwu45 - 2019-02-24 17:44:45

Exiwu45

Bosev16 - 2019-02-24 15:16:19

Bosev16

Wijiz65 - 2019-02-24 12:43:58

Wijiz65

Obita86 - 2019-02-24 10:24:24

Obita86

Cuvak60 - 2019-02-24 08:07:39

Cuvak60

Viwog62 - 2019-02-24 05:54:48

Viwog62

Najat48 - 2019-02-24 03:36:08

Najat48

Tetag68 - 2019-02-24 01:17:29

Tetag68

Pezol65 - 2019-02-23 22:36:33

Pezol65

Juxoy95 - 2019-02-23 20:00:53

Juxoy95

Unegu57 - 2019-02-23 15:36:49

Unegu57

Lazux76 - 2019-02-23 13:03:58

Lazux76

Feqeh77 - 2019-02-23 10:27:25

Feqeh77

Uwiyu10 - 2019-02-23 08:10:27

Uwiyu10

Ucicu94 - 2019-02-23 05:55:54

Ucicu94

Erone32 - 2019-02-23 03:41:58

Erone32

Dahej99 - 2019-02-23 01:21:50

Dahej99

Udexu39 - 2019-02-22 22:50:49

Udexu39

Huniq29 - 2019-02-22 20:18:24

Huniq29

Imoke09 - 2019-02-22 17:45:23

Imoke09

Yutur47 - 2019-02-22 15:09:11

Yutur47

Exovi75 - 2019-02-22 12:42:00

Exovi75

Ravat33 - 2019-02-22 10:15:40

Ravat33

btexfndc - 2019-02-22 08:33:09

btexfndc

Ukosa66 - 2019-02-22 07:53:27

Ukosa66

Ilupo18 - 2019-02-22 05:34:39

Ilupo18

Voyak21 - 2019-02-22 03:09:59

Voyak21

Telam42 - 2019-02-21 15:27:11

Telam42

Yojib99 - 2019-02-21 03:07:30

Yojib99

Rakoh87 - 2019-02-20 22:55:45

Rakoh87

Umore48 - 2019-02-20 20:09:53

Umore48

Sojol64 - 2019-02-20 17:35:40

Sojol64

Palug15 - 2019-02-20 15:01:35

Palug15

Veteh88 - 2019-02-20 12:34:56

Veteh88

Cagiq78 - 2019-02-20 10:06:58

Cagiq78

Afuki60 - 2019-02-20 07:41:44

Afuki60

Roviq84 - 2019-02-20 05:18:00

Roviq84

Yugim61 - 2019-02-20 02:44:14

Yugim61

Raquh89 - 2019-02-20 00:06:27

Raquh89

Juban70 - 2019-02-19 21:22:31

Juban70

Donnynup - 2019-02-19 21:00:13

Donnynup

Idivi82 - 2019-02-19 18:40:24

Idivi82

Emeqa83 - 2019-02-19 16:08:53

Emeqa83

Uwaco24 - 2019-02-19 13:40:33

Uwaco24

Ecube48 - 2019-02-19 11:10:59

Ecube48

Avoyi75 - 2019-02-19 08:47:34

Avoyi75

Mefum62 - 2019-02-19 06:26:50

Mefum62

Atiru75 - 2019-02-19 04:07:20

Atiru75

Xivaw37 - 2019-02-19 01:43:31

Xivaw37

Jifil46 - 2019-02-18 23:08:34

Jifil46

Etawa92 - 2019-02-18 20:33:08

Etawa92

Iqoli01 - 2019-02-18 18:03:10

Iqoli01

Uvewi78 - 2019-02-18 15:38:38

Uvewi78

Kuwej87 - 2019-02-18 13:15:59

Kuwej87

Ecara12 - 2019-02-18 10:55:05

Ecara12

Beyoz35 - 2019-02-18 08:37:35

Beyoz35

Jayuz22 - 2019-02-18 06:23:59

Jayuz22

Cored34 - 2019-02-18 04:09:52

Cored34

Tebah53 - 2019-02-18 01:45:09

Tebah53

Okoxa41 - 2019-02-17 22:58:51

Okoxa41

Tuwuq76 - 2019-02-17 20:19:32

Tuwuq76

Ivide70 - 2019-02-17 17:52:34

Ivide70

Cozaq94 - 2019-02-17 00:34:12

Cozaq94

Ixisu14 - 2019-02-16 22:40:32

Ixisu14

Qupir87 - 2019-02-16 20:46:00

Qupir87

Bibuw78 - 2019-02-16 18:52:31

Bibuw78

Raneg95 - 2019-02-16 16:56:38

Raneg95

Wanuy33 - 2019-02-16 15:06:38

Wanuy33

Urize20 - 2019-02-16 13:17:38

Urize20

Ihewo38 - 2019-02-16 11:29:15

Ihewo38

Iwoza52 - 2019-02-16 09:45:11

Iwoza52

Guyix59 - 2019-02-16 08:01:43

Guyix59

Viyaf79 - 2019-02-16 06:13:50

Viyaf79

Wejut05 - 2019-02-16 04:26:27

Wejut05

Ibibo29 - 2019-02-16 02:39:04

Ibibo29

Ducok97 - 2019-02-16 00:44:36

Ducok97

Novop63 - 2019-02-15 22:45:39

Novop63

Tabis87 - 2019-02-15 20:48:17

Tabis87

Wihib48 - 2019-02-15 18:46:40

Wihib48

MichaelCoili - 2019-02-15 08:02:25

MichaelCoili

Osora73 - 2019-02-14 20:03:50

Osora73

Inoqe24 - 2019-02-14 02:16:42

Inoqe24

Qazak26 - 2019-02-13 07:38:50

Qazak26

Tiraz72 - 2019-02-11 19:12:48

Tiraz72

Cefud59 - 2019-02-11 02:52:39

Cefud59

Vufey75 - 2019-02-10 10:53:40

Vufey75

Iyibo33 - 2019-02-09 17:11:39

Iyibo33

Duner10 - 2019-02-08 23:37:20

Duner10

Ajeqe67 - 2019-02-08 08:42:31

Ajeqe67

Bokiq00 - 2019-02-07 18:42:23

Bokiq00

Imaxa57 - 2019-02-06 23:16:12

Imaxa57

Naqel52 - 2019-02-06 09:51:14

Naqel52

Pegak96 - 2019-02-05 21:20:57

Pegak96

Xihol41 - 2019-02-05 10:26:07

Xihol41

Ekuzo18 - 2019-02-04 23:23:35

Ekuzo18

Ifoci01 - 2019-02-04 12:54:19

Ifoci01

Tigeb10 - 2019-02-04 04:15:38

Tigeb10

Ekahe67 - 2019-02-03 18:57:24

Ekahe67

Vokek44 - 2019-02-03 09:25:08

Vokek44

Hizuj67 - 2019-02-02 22:55:56

Hizuj67

Wiqez48 - 2019-02-02 13:11:04

Wiqez48

Ulavu37 - 2019-02-02 02:24:42

Ulavu37

Pakec89 - 2019-02-01 15:40:12

Pakec89

Iluha79 - 2019-02-01 04:36:58

Iluha79

Yucog82 - 2019-01-31 16:00:26

Yucog82

Ewaca47 - 2019-01-31 02:38:38

Ewaca47

Owiqu36 - 2019-01-30 15:53:06

Owiqu36

Emexu58 - 2019-01-30 12:09:52

Emexu58

Judaq73 - 2019-01-30 01:49:09

Judaq73

Nocoy33 - 2019-01-29 13:25:56

Nocoy33

Ozaku22 - 2019-01-29 05:40:10

Ozaku22

Uqafo05 - 2019-01-28 21:45:35

Uqafo05

Tineh25 - 2019-01-28 10:49:09

Tineh25

Yoxen83 - 2019-01-28 00:48:05

Yoxen83

Unive79 - 2019-01-23 07:42:09

Unive79

Yamok44 - 2019-01-22 12:32:03

Yamok44

DerekTam - 2019-01-21 22:45:05

DerekTam

Abope40 - 2019-01-21 14:13:31

Abope40

Emovo00 - 2019-01-21 00:44:39

Emovo00

Ecado08 - 2019-01-20 10:48:14

Ecado08

DerekTam - 2019-01-19 23:01:18

DerekTam

Awori08 - 2019-01-19 11:57:54

Awori08

Bugah35 - 2019-01-18 15:08:31

Bugah35

Efitu35 - 2019-01-18 06:33:43

Efitu35

Maqad25 - 2019-01-17 14:00:11

Maqad25

Vutel11 - 2019-01-17 01:12:44

Vutel11

Egaye54 - 2019-01-16 12:11:15

Egaye54

Pehal31 - 2019-01-16 02:37:18

Pehal31

Roriy41 - 2019-01-15 12:14:25

Roriy41

Akefu37 - 2019-01-14 21:52:31

Akefu37

Vapur29 - 2019-01-14 10:52:38

Vapur29

Fihij47 - 2019-01-13 23:16:28

Fihij47

Vejos06 - 2019-01-13 11:22:02

Vejos06

Disiy82 - 2019-01-12 20:02:06

Disiy82

Lowoy20 - 2019-01-12 03:34:13

Lowoy20

Otako86 - 2019-01-11 14:35:57

Otako86

Ziriz73 - 2019-01-11 04:57:47

Ziriz73

GerardvOp - 2019-01-10 22:34:51

GerardvOp

Acave65 - 2019-01-10 10:51:05

Acave65

Ocibe04 - 2019-01-09 17:03:28

Ocibe04

Qepor81 - 2019-01-09 06:14:02

Qepor81

Ofuge42 - 2019-01-08 12:53:48

Ofuge42

Ahodu31 - 2019-01-08 01:52:10

Ahodu31

Uquxe93 - 2019-01-07 05:04:36

Uquxe93

Yeped93 - 2019-01-06 13:52:55

Yeped93

hxyqpv - 2019-01-06 06:14:31

hxyqpv

Feson44 - 2019-01-06 05:09:00

Feson44

sdbehigi - 2019-01-06 01:34:12

sdbehigi

Sexig26 - 2019-01-05 13:36:54

Sexig26

Sufam56 - 2019-01-04 22:50:14

Sufam56

Owigi41 - 2019-01-03 16:44:08

Owigi41

Umuqi48 - 2019-01-03 14:04:41

Umuqi48

Atuka73 - 2019-01-03 11:35:54

Atuka73

Oquku39 - 2019-01-03 09:13:35

Oquku39

Huhan93 - 2019-01-03 06:57:23

Huhan93

Uqiho75 - 2019-01-03 04:44:28

Uqiho75

Hahuf81 - 2019-01-03 02:28:29

Hahuf81

Apili65 - 2019-01-02 10:09:09

Apili65

Ahiro15 - 2019-01-01 19:32:21

Ahiro15

Oqaze36 - 2019-01-01 09:14:24

Oqaze36

Eyuqo91 - 2019-01-01 02:04:54

Eyuqo91

Ivaro60 - 2018-12-31 12:09:16

Ivaro60

Etogi30 - 2018-12-31 04:38:05

Etogi30

Igulo33 - 2018-12-30 12:56:31

Igulo33

Ekufo54 - 2018-12-29 18:34:22

Ekufo54

Asega54 - 2018-12-28 23:02:30

Asega54

Iwofo70 - 2018-12-28 09:15:54

Iwofo70

Uzefo80 - 2018-12-27 15:19:22

Uzefo80

Qujam48 - 2018-12-27 08:29:08

Qujam48

Elevo10 - 2018-12-26 16:35:57

Elevo10

Ikaxe46 - 2018-12-26 09:43:34

Ikaxe46

Masid25 - 2018-12-25 20:38:14

Masid25

Uteyo77 - 2018-12-25 11:20:23

Uteyo77

Weyun69 - 2018-12-25 04:35:50

Weyun69

Irute18 - 2018-12-24 15:03:38

Irute18

Hugaj08 - 2018-12-24 08:11:08

Hugaj08

Ahifi94 - 2018-12-23 18:30:04

Ahifi94

Awinu84 - 2018-12-23 09:06:44

Awinu84

Odode69 - 2018-12-19 14:19:06

Odode69

Leqiw08 - 2018-12-19 04:17:10

Leqiw08

Wigol29 - 2018-12-18 13:24:54

Wigol29

Enaju67 - 2018-12-18 06:44:56

Enaju67

Kuhub32 - 2018-12-17 19:45:35

Kuhub32

Iguko84 - 2018-12-17 10:28:54

Iguko84

Upudu59 - 2018-12-17 03:59:16

Upudu59

Rafuw73 - 2018-12-16 14:03:29

Rafuw73

Oqaxi89 - 2018-12-15 21:29:02

Oqaxi89

Zeqas30 - 2018-12-15 09:51:50

Zeqas30

Bopif49 - 2018-12-14 18:05:55

Bopif49

Mumez17 - 2018-12-14 09:17:59

Mumez17

Vihev11 - 2018-12-14 00:45:37

Vihev11

Vasef37 - 2018-12-13 09:49:11

Vasef37

Uwori68 - 2018-12-12 17:41:49

Uwori68

Eguqu69 - 2018-12-12 13:38:19

Eguqu69

Ozewe35 - 2018-12-12 09:58:11

Ozewe35

Fixip34 - 2018-12-12 06:22:47

Fixip34

Icudi67 - 2018-12-12 02:45:06

Icudi67

Ocuwe94 - 2018-12-11 22:56:16

Ocuwe94

Bewak77 - 2018-12-11 19:05:37

Bewak77

Epota51 - 2018-12-11 15:15:15

Epota51

Duwug77 - 2018-12-11 11:27:42

Duwug77

Oxaju05 - 2018-12-11 07:46:41

Oxaju05

Rizog66 - 2018-12-11 04:05:58

Rizog66

Tihap96 - 2018-12-11 00:18:09

Tihap96

Xosab18 - 2018-12-10 15:08:53

Xosab18

Dopol02 - 2018-12-10 02:07:35

Dopol02

Ayare93 - 2018-12-09 10:52:47

Ayare93

Xofap10 - 2018-12-08 14:28:21

Xofap10

Xagac21 - 2018-12-07 22:44:30

Xagac21

Hejot10 - 2018-12-07 08:30:50

Hejot10

Ihofo72 - 2018-12-06 13:56:07

Ihofo72

EllRila - 2018-12-05 17:37:50

EllRila

Ezuja78 - 2018-12-05 14:02:29

Ezuja78

Oneja71 - 2018-12-05 04:07:10

Oneja71

Rameb58 - 2018-12-04 02:54:04

Rameb58

Moput16 - 2018-12-03 09:10:32

Moput16

Maduv70 - 2018-12-02 10:28:00

Maduv70

Izevo75 - 2018-12-01 16:32:51

Izevo75

Owido12 - 2018-11-30 21:52:51

Owido12

Ehequ01 - 2018-11-30 01:29:20

Ehequ01

Capux40 - 2018-11-29 09:01:52

Capux40

Ahabi73 - 2018-11-28 13:11:30

Ahabi73

Ivulo36 - 2018-11-27 22:55:50

Ivulo36

Pasov72 - 2018-11-27 19:22:11

Pasov72

phnipgk - 2018-11-27 15:29:28

phnipgk

Ahuzo34 - 2018-11-27 15:28:47

Ahuzo34

Sekeq84 - 2018-11-27 09:58:47

Sekeq84

Gotuq99 - 2018-11-27 05:18:10

Gotuq99

Atoju91 - 2018-11-27 01:14:30

Atoju91

Iqimo04 - 2018-11-26 21:36:04

Iqimo04

Viteg75 - 2018-11-26 18:03:00

Viteg75

Igixu84 - 2018-11-26 14:34:47

Igixu84

Etido11 - 2018-11-26 11:06:42

Etido11

Yecow42 - 2018-11-26 07:45:58

Yecow42

Venav49 - 2018-11-26 04:27:24

Venav49

Abuqe60 - 2018-11-26 01:10:35

Abuqe60

Owapa71 - 2018-11-25 21:45:28

Owapa71

Deric41 - 2018-11-25 18:26:00

Deric41

Karem53 - 2018-11-25 15:09:13

Karem53

Ceroz34 - 2018-11-25 11:49:03

Ceroz34

Ucava10 - 2018-11-25 08:34:12

Ucava10

Kotuc42 - 2018-11-25 05:22:51

Kotuc42

Cumus24 - 2018-11-25 02:05:24

Cumus24

Efupi64 - 2018-11-24 22:36:15

Efupi64

Ehoti95 - 2018-11-24 16:27:21

Ehoti95

Kamuf32 - 2018-11-24 12:20:49

Kamuf32

Yavuj11 - 2018-11-24 08:16:32

Yavuj11

Usumi81 - 2018-11-24 04:27:18

Usumi81

Lokor77 - 2018-11-24 00:36:48

Lokor77

Fucek64 - 2018-11-23 20:38:44

Fucek64

Upihe21 - 2018-11-23 16:57:50

Upihe21

Xazus85 - 2018-11-23 13:17:10

Xazus85

Genet92 - 2018-11-23 09:38:31

Genet92

Xuwiv94 - 2018-11-23 06:08:08

Xuwiv94

Wenim63 - 2018-11-23 02:31:37

Wenim63

Qotub69 - 2018-11-22 22:49:44

Qotub69

Aheke22 - 2018-11-22 19:08:30

Aheke22

Ehawu32 - 2018-11-22 15:33:52

Ehawu32

Qorif54 - 2018-11-22 12:05:21

Qorif54

Toqob71 - 2018-11-22 08:35:27

Toqob71

Neguf66 - 2018-11-22 05:08:21

Neguf66

Wafid90 - 2018-11-22 01:37:13

Wafid90

Bimet26 - 2018-11-21 21:44:51

Bimet26

Tutof89 - 2018-11-21 18:06:36

Tutof89

Erowu85 - 2018-11-21 14:13:10

Erowu85

Qeraj18 - 2018-11-21 10:22:52

Qeraj18

Fazuw40 - 2018-11-21 06:34:34

Fazuw40

Nucif09 - 2018-11-21 02:50:27

Nucif09

Enove85 - 2018-11-20 23:04:47

Enove85

Mazew32 - 2018-11-20 19:26:41

Mazew32

Icali98 - 2018-11-20 15:54:44

Icali98

Ureya10 - 2018-11-20 12:22:56

Ureya10

Ihuci42 - 2018-11-20 09:00:56

Ihuci42

Dazet39 - 2018-11-20 05:38:49

Dazet39

Potoy29 - 2018-11-20 02:17:48

Potoy29

Azopo04 - 2018-11-19 22:41:47

Azopo04

Loxut94 - 2018-11-19 19:10:02

Loxut94

Mejuj50 - 2018-11-19 05:27:41

Mejuj50

Bixox22 - 2018-11-19 01:58:36

Bixox22

Ijaso27 - 2018-11-18 22:22:19

Ijaso27

Huyus80 - 2018-11-18 18:47:37

Huyus80

Juqoz25 - 2018-11-18 14:56:40

Juqoz25

Edeha25 - 2018-11-18 10:47:36

Edeha25

Odati45 - 2018-11-18 06:46:42

Odati45

Yutes57 - 2018-11-18 02:48:12

Yutes57

Ekeno06 - 2018-11-17 22:37:03

Ekeno06

Yigos24 - 2018-11-17 18:29:31

Yigos24

Iheye76 - 2018-11-17 14:28:52

Iheye76

Sogiq95 - 2018-11-17 10:31:45

Sogiq95

Opihe90 - 2018-11-17 06:33:04

Opihe90

Oliga99 - 2018-11-17 02:33:32

Oliga99

Ukane27 - 2018-11-16 22:23:45

Ukane27

Isuye17 - 2018-11-16 18:24:59

Isuye17

Asadi65 - 2018-11-16 12:54:08

Asadi65

Aceye91 - 2018-11-16 05:16:26

Aceye91

uikwqmqhlg - 2018-11-15 23:45:36

uikwqmqhlg

sufyfvvu - 2018-11-15 23:24:48

sufyfvvu

mnmjrtxnorx - 2018-11-15 22:26:58

mnmjrtxnorx

gztgbzz - 2018-11-15 21:56:02

gztgbzz

lbqvyksj - 2018-11-15 21:33:38

lbqvyksj

Evacu72 - 2018-11-15 21:14:43

Evacu72

mftyckdfl - 2018-11-15 20:06:49

mftyckdfl

gdaknj - 2018-11-15 19:42:15

gdaknj

Tucuw75 - 2018-11-15 16:58:37

Tucuw75

Janed46 - 2018-11-15 12:28:53

Janed46

Exudi98 - 2018-11-15 08:23:11

Exudi98

Otaju05 - 2018-11-15 04:21:37

Otaju05

Ileku42 - 2018-11-15 00:11:09

Ileku42

Jogiz45 - 2018-11-14 19:47:50

Jogiz45

Erize45 - 2018-11-14 15:37:09

Erize45

Ayice73 - 2018-11-14 11:28:52

Ayice73

Razab34 - 2018-11-14 07:22:31

Razab34

Oyeka74 - 2018-11-14 03:13:31

Oyeka74

Aroco19 - 2018-11-13 22:55:06

Aroco19

Yatoc87 - 2018-11-13 18:39:27

Yatoc87

Evugo20 - 2018-11-13 14:24:34

Evugo20

Atizo26 - 2018-11-13 10:25:24

Atizo26

Abawe04 - 2018-11-13 06:29:56

Abawe04

Exiba70 - 2018-11-13 02:34:25

Exiba70

Erako43 - 2018-11-12 22:27:17

Erako43

Atuha67 - 2018-11-12 18:18:18

Atuha67

Owaxo51 - 2018-11-12 14:23:03

Owaxo51

Cayas68 - 2018-11-12 10:17:37

Cayas68

Epiyu73 - 2018-11-12 06:33:40

Epiyu73

Suguj38 - 2018-11-12 02:48:12

Suguj38

Amuda70 - 2018-11-11 22:48:37

Amuda70

Mowim84 - 2018-11-11 18:46:18

Mowim84

Ucuna51 - 2018-11-10 19:50:24

Ucuna51

Jahog66 - 2018-11-10 15:48:32

Jahog66

Ohura92 - 2018-11-10 12:05:03

Ohura92

Yuvix06 - 2018-11-10 08:20:23

Yuvix06

Genop41 - 2018-11-10 04:44:06

Genop41

Tilig66 - 2018-11-10 00:59:06

Tilig66

Teves54 - 2018-11-09 21:11:11

Teves54

Ximej71 - 2018-11-09 17:22:54

Ximej71

Upuwo45 - 2018-11-09 13:27:48

Upuwo45

Ifuje33 - 2018-11-09 09:33:55

Ifuje33

Niyew68 - 2018-11-09 05:48:47

Niyew68

Uwaxo10 - 2018-11-09 01:54:05

Uwaxo10

Atumu47 - 2018-11-08 22:01:02

Atumu47

Koduz64 - 2018-11-08 18:11:16

Koduz64

Ganut23 - 2018-11-08 13:58:00

Ganut23

Xokar49 - 2018-11-08 10:12:23

Xokar49

Wasuc93 - 2018-11-08 06:27:22

Wasuc93

Ifuba79 - 2018-11-08 02:45:31

Ifuba79

Olato37 - 2018-11-07 22:55:20

Olato37

Tepef97 - 2018-11-07 18:52:51

Tepef97

Ubowi78 - 2018-11-07 14:44:30

Ubowi78

Ovuxa98 - 2018-11-07 10:57:09

Ovuxa98

Ewoci59 - 2018-11-07 07:14:28

Ewoci59

Erega40 - 2018-11-07 03:31:04

Erega40

Eguse87 - 2018-11-06 23:38:22

Eguse87

Pemat57 - 2018-11-06 19:36:38

Pemat57

Ewaze96 - 2018-11-06 14:50:11

Ewaze96

Jakev45 - 2018-11-06 08:58:38

Jakev45

Yofar34 - 2018-11-06 03:27:41

Yofar34

kxoevujqrm - 2018-11-06 01:56:11

kxoevujqrm

eoqjnv - 2018-11-06 01:42:48

eoqjnv

Ciniq63 - 2018-11-05 22:15:47

Ciniq63

uunvuldtst - 2018-11-05 19:44:25

uunvuldtst

Susij69 - 2018-11-05 17:14:59

Susij69

Ipoki09 - 2018-11-05 10:42:44

Ipoki09

Exulo62 - 2018-11-05 04:48:16

Exulo62

Azade59 - 2018-11-04 23:13:44

Azade59

Acazu70 - 2018-11-04 17:57:50

Acazu70

Zejix82 - 2018-11-04 12:59:26

Zejix82

Quloh35 - 2018-11-04 08:20:22

Quloh35

Mexuv17 - 2018-11-04 04:02:33

Mexuv17

Jojic88 - 2018-11-03 23:57:43

Jojic88

Unewe17 - 2018-11-03 19:47:22

Unewe17

Jamis18 - 2018-11-03 15:31:43

Jamis18

Qapuk87 - 2018-11-03 11:03:15

Qapuk87

Imece57 - 2018-11-03 06:51:17

Imece57

Bagov50 - 2018-11-03 02:53:01

Bagov50

Cecof63 - 2018-11-02 22:40:35

Cecof63

Zalox70 - 2018-11-02 18:44:12

Zalox70

Sumic50 - 2018-11-02 12:31:42

Sumic50

Oyeya11 - 2018-11-02 07:48:00

Oyeya11

Ovehi47 - 2018-11-02 03:29:17

Ovehi47

Kudad98 - 2018-11-01 23:17:55

Kudad98

Efomi46 - 2018-11-01 19:09:22

Efomi46

Efoci71 - 2018-11-01 14:31:46

Efoci71

Ofaqe32 - 2018-11-01 09:32:36

Ofaqe32

Uteto95 - 2018-11-01 05:08:39

Uteto95

Ojaye57 - 2018-11-01 00:59:45

Ojaye57

Origa07 - 2018-10-31 20:46:26

Origa07

Wokud55 - 2018-10-31 15:50:01

Wokud55

Tobag93 - 2018-10-31 10:59:30

Tobag93

Ucodo78 - 2018-10-31 06:35:04

Ucodo78

Xenev87 - 2018-10-31 02:16:49

Xenev87

Wulup38 - 2018-10-30 22:09:28

Wulup38

Qeviq17 - 2018-10-30 18:14:10

Qeviq17

Biwob38 - 2018-10-30 13:11:39

Biwob38

Avuxa42 - 2018-10-30 08:51:47

Avuxa42

Otita81 - 2018-10-30 04:38:18

Otita81

Zisib81 - 2018-10-30 00:31:25

Zisib81

Ozeki35 - 2018-10-29 20:25:33

Ozeki35

Enuwi92 - 2018-10-29 16:18:17

Enuwi92

Ijajo51 - 2018-10-29 10:51:31

Ijajo51

Yowud63 - 2018-10-29 06:24:38

Yowud63

Xiluv61 - 2018-10-29 02:07:50

Xiluv61

Ipixu06 - 2018-10-28 21:59:44

Ipixu06

Ecusu51 - 2018-10-26 14:39:56

Ecusu51

Vojuk44 - 2018-10-26 11:47:05

Vojuk44

Acunu57 - 2018-10-26 08:56:13

Acunu57

Ahesa84 - 2018-10-26 06:06:04

Ahesa84

Ahaco43 - 2018-10-26 03:16:03

Ahaco43

Opibe75 - 2018-10-26 00:20:47

Opibe75

Ijeyo59 - 2018-10-25 21:21:36

Ijeyo59

Unoqo51 - 2018-10-25 18:29:32

Unoqo51

Irine80 - 2018-10-25 15:37:29

Irine80

Sagah65 - 2018-10-25 12:27:32

Sagah65

Puxol74 - 2018-10-25 09:34:49

Puxol74

Aveqe49 - 2018-10-25 06:38:29

Aveqe49

Janit51 - 2018-10-25 03:41:30

Janit51

Fucin19 - 2018-10-25 00:40:57

Fucin19

Mopel28 - 2018-10-24 21:41:40

Mopel28

Evaxa67 - 2018-10-24 15:25:15

Evaxa67

Lekup52 - 2018-10-24 12:36:13

Lekup52

Cutux03 - 2018-10-24 09:47:44

Cutux03

Owimi40 - 2018-10-24 07:00:56

Owimi40

Eguzu44 - 2018-10-24 04:10:32

Eguzu44

Uluwo98 - 2018-10-24 01:06:41

Uluwo98

Asedo92 - 2018-10-23 22:16:35

Asedo92

Ezaci98 - 2018-10-23 19:27:04

Ezaci98

Uyico11 - 2018-10-23 16:35:26

Uyico11

Aheta26 - 2018-10-23 13:47:39

Aheta26

Jizun34 - 2018-10-23 11:00:25

Jizun34

Okije86 - 2018-10-23 08:15:07

Okije86

Raduw51 - 2018-10-23 05:28:19

Raduw51

Suxuj63 - 2018-10-23 02:43:46

Suxuj63

Azuqo99 - 2018-10-22 23:51:20

Azuqo99

Ahave07 - 2018-10-22 21:00:09

Ahave07

Elibi36 - 2018-10-22 18:10:39

Elibi36

Ezasi24 - 2018-10-22 15:02:13

Ezasi24

Ixabi97 - 2018-10-22 12:10:08

Ixabi97

Walif74 - 2018-10-22 09:16:03

Walif74

Gifoy68 - 2018-10-22 06:23:09

Gifoy68

Irawi94 - 2018-10-22 03:33:08

Irawi94

Xefak12 - 2018-10-22 00:37:48

Xefak12

Iceji14 - 2018-10-21 21:37:03

Iceji14

Redub34 - 2018-10-21 18:38:30

Redub34

Anaje86 - 2018-10-21 15:19:21

Anaje86

Aqoba62 - 2018-10-21 12:30:25

Aqoba62

Eziro05 - 2018-10-21 09:41:07

Eziro05

Alufo33 - 2018-10-21 06:48:44

Alufo33

Vipiw18 - 2018-10-21 04:00:43

Vipiw18

Iyijo17 - 2018-10-21 01:10:38

Iyijo17

Voyel42 - 2018-10-20 22:17:44

Voyel42

Zatir96 - 2018-10-20 19:26:40

Zatir96

Afoyu97 - 2018-10-20 16:37:23

Afoyu97

Uyeta08 - 2018-10-20 01:37:12

Uyeta08

Oleja88 - 2018-10-19 22:45:40

Oleja88

Racif71 - 2018-10-19 19:52:40

Racif71

Cusod73 - 2018-10-19 17:03:20

Cusod73

Judez17 - 2018-10-19 14:10:45

Judez17

Atoge09 - 2018-10-19 11:18:38

Atoge09

Ojupa08 - 2018-10-19 08:29:13

Ojupa08

Amida46 - 2018-10-19 05:38:33

Amida46

Yujit65 - 2018-10-19 02:41:43

Yujit65

Faqaj49 - 2018-10-18 23:40:43

Faqaj49

Karuf75 - 2018-10-18 20:38:03

Karuf75

Igusi90 - 2018-10-18 17:43:15

Igusi90

Onori09 - 2018-10-18 14:42:12

Onori09

Isana14 - 2018-10-18 11:44:28

Isana14

Serah79 - 2018-10-18 08:45:50

Serah79

Solar70 - 2018-10-18 05:45:07

Solar70

Wodab41 - 2018-10-18 02:46:38

Wodab41

Lasub19 - 2018-10-17 23:43:28

Lasub19

Fayuj66 - 2018-10-17 20:42:21

Fayuj66

Zogor10 - 2018-10-17 17:42:20

Zogor10

Acaba52 - 2018-10-17 14:43:44

Acaba52

Jekaz21 - 2018-10-17 11:49:04

Jekaz21

Selil18 - 2018-10-17 08:55:53

Selil18

Gohok88 - 2018-10-17 06:02:35

Gohok88

Afunu68 - 2018-10-17 03:10:00

Afunu68

Sonag87 - 2018-10-17 00:07:58

Sonag87

Ewedi72 - 2018-10-16 21:05:35

Ewedi72

Zuhew39 - 2018-10-16 17:54:32

Zuhew39

Yadon73 - 2018-10-16 14:55:44

Yadon73

Ejoce83 - 2018-10-16 11:50:23

Ejoce83

Ohejo98 - 2018-10-16 08:58:07

Ohejo98

Jicib79 - 2018-10-16 06:03:06

Jicib79

Waxuj34 - 2018-10-16 03:01:17

Waxuj34

Umaha92 - 2018-10-15 23:46:54

Umaha92

Qiyic12 - 2018-10-15 20:29:27

Qiyic12

Govay25 - 2018-10-15 17:22:12

Govay25

Upehi00 - 2018-10-15 14:09:05

Upehi00

Okasa38 - 2018-10-15 11:11:24

Okasa38

Opiyu85 - 2018-10-15 08:17:15

Opiyu85

Uhema33 - 2018-10-15 05:15:55

Uhema33

Ruviq03 - 2018-10-15 02:14:44

Ruviq03

Zokoj38 - 2018-10-14 23:07:02

Zokoj38

Yolaf12 - 2018-10-14 19:59:35

Yolaf12

Oregu61 - 2018-10-14 17:01:39

Oregu61

Zoxor83 - 2018-10-14 14:03:30

Zoxor83

Xeyej71 - 2018-10-14 11:04:07

Xeyej71

Umope71 - 2018-10-14 08:06:56

Umope71

Ukule90 - 2018-10-14 05:07:12

Ukule90

Ahevi38 - 2018-10-14 02:12:04

Ahevi38

Ipuse23 - 2018-10-13 22:32:05

Ipuse23

Ocehu71 - 2018-10-13 18:13:20

Ocehu71

Ijone81 - 2018-10-13 15:27:26

Ijone81

Yepuw21 - 2018-10-13 12:49:56

Yepuw21

Dayoz05 - 2018-10-13 10:10:43

Dayoz05

Cedib82 - 2018-10-13 07:32:34

Cedib82

Iveqo27 - 2018-10-13 04:53:38

Iveqo27

Uxazo57 - 2018-10-13 02:17:47

Uxazo57

Ozosu45 - 2018-10-12 23:15:42

Ozosu45

Ewino74 - 2018-10-12 20:24:49

Ewino74

Terok22 - 2018-10-12 17:41:35

Terok22

Ripux49 - 2018-10-12 15:02:16

Ripux49

Axawo82 - 2018-10-12 12:29:55

Axawo82

Koqar02 - 2018-10-12 09:59:06

Koqar02

Evaca63 - 2018-10-12 07:28:46

Evaca63

Kaguh99 - 2018-10-12 04:56:46

Kaguh99

Edole99 - 2018-10-12 02:26:19

Edole99

Lukov58 - 2018-10-11 23:55:18

Lukov58

Womif95 - 2018-10-11 21:23:47

Womif95

Qetaq29 - 2018-10-11 18:50:45

Qetaq29

Widog50 - 2018-10-11 16:11:34

Widog50

Equlo36 - 2018-10-11 13:25:17

Equlo36

Ogise85 - 2018-10-11 10:33:02

Ogise85

Elesu22 - 2018-10-11 08:00:02

Elesu22

Qegus60 - 2018-10-11 05:29:24

Qegus60

Bajah36 - 2018-10-11 02:59:59

Bajah36

Kamur20 - 2018-10-11 00:14:32

Kamur20

Napem47 - 2018-10-10 21:22:45

Napem47

Nofih78 - 2018-10-10 18:25:35

Nofih78

Gotiy47 - 2018-10-10 15:12:19

Gotiy47

Ujiho94 - 2018-10-10 12:18:34

Ujiho94

Foheg81 - 2018-10-10 09:27:33

Foheg81

Dowuw61 - 2018-10-10 06:42:19

Dowuw61

Novuw97 - 2018-10-10 03:57:09

Novuw97

Pajev79 - 2018-10-09 22:39:39

Pajev79

Avixa28 - 2018-10-09 19:40:26

Avixa28

Inife17 - 2018-10-09 16:23:39

Inife17

Juyar37 - 2018-10-09 13:24:46

Juyar37

Uviqi71 - 2018-10-09 10:24:44

Uviqi71

Abefu22 - 2018-10-09 07:31:07

Abefu22

Itodo48 - 2018-10-09 04:39:18

Itodo48

Zelom42 - 2018-10-09 01:50:13

Zelom42

Ewuyo99 - 2018-10-08 23:02:20

Ewuyo99

Ojuse25 - 2018-10-08 20:12:55

Ojuse25

Ixixi48 - 2018-10-08 17:17:51

Ixixi48

Eyiye49 - 2018-10-08 14:14:39

Eyiye49

Eduru22 - 2018-10-08 11:15:09

Eduru22

Arixi47 - 2018-10-08 08:19:33

Arixi47

Rivuy96 - 2018-10-08 05:25:49

Rivuy96

Ixeto46 - 2018-10-08 02:29:04

Ixeto46

Uqabu31 - 2018-10-07 23:50:54

Uqabu31

Jekic44 - 2018-10-07 20:59:48

Jekic44

Pesup99 - 2018-10-07 18:21:43

Pesup99

Egebu18 - 2018-10-07 15:35:06

Egebu18

Iwisa89 - 2018-10-07 12:46:32

Iwisa89

Axudo30 - 2018-10-07 09:52:26

Axudo30

Bukak30 - 2018-10-07 07:10:59

Bukak30

Gobil76 - 2018-10-07 04:21:58

Gobil76

Bayuh06 - 2018-10-07 01:20:04

Bayuh06

Umuzo02 - 2018-10-06 21:52:29

Umuzo02

Ojume38 - 2018-10-06 18:43:36

Ojume38

Elaze83 - 2018-10-06 15:52:25

Elaze83

Fuked55 - 2018-10-06 13:03:18

Fuked55

Forin17 - 2018-10-06 10:18:33

Forin17

Nifew20 - 2018-10-06 07:36:21

Nifew20

Rogaz69 - 2018-10-06 04:51:24

Rogaz69

Yijey82 - 2018-10-06 02:02:41

Yijey82

ogling - 2018-10-06 00:17:02

ogling

Miziv79 - 2018-10-05 23:04:48

Miziv79

Lolav57 - 2018-10-05 20:12:35

Lolav57

Bihij89 - 2018-10-05 17:14:12

Bihij89

Xesiv37 - 2018-10-05 14:22:06

Xesiv37

Emoyu16 - 2018-10-05 11:43:06

Emoyu16

Xepuc75 - 2018-10-05 09:04:58

Xepuc75

Defus30 - 2018-10-05 06:23:28

Defus30

Manin17 - 2018-10-05 03:40:44

Manin17

Xeruw36 - 2018-10-05 00:50:57

Xeruw36

Xenil13 - 2018-10-04 21:53:44

Xenil13

Ohime24 - 2018-10-04 19:03:53

Ohime24

Elati28 - 2018-10-04 15:41:46

Elati28

Ihegi64 - 2018-10-04 12:48:38

Ihegi64

Upuju85 - 2018-10-04 10:03:18

Upuju85

Avaho14 - 2018-10-04 07:17:51

Avaho14

Zoyot38 - 2018-10-04 04:17:46

Zoyot38

Dotik17 - 2018-10-04 01:21:19

Dotik17

Loyib54 - 2018-10-03 22:08:23

Loyib54

Aheli82 - 2018-10-03 19:08:16

Aheli82

Xereh12 - 2018-10-03 16:08:17

Xereh12

Ugupo52 - 2018-10-03 13:12:19

Ugupo52

Emebu72 - 2018-10-03 10:18:37

Emebu72

Yiyay68 - 2018-10-03 07:30:21

Yiyay68

Roqux88 - 2018-10-03 04:35:10

Roqux88

Henes09 - 2018-10-03 01:39:12

Henes09

Mejuy32 - 2018-10-02 22:30:31

Mejuy32

Yepab48 - 2018-10-02 19:19:14

Yepab48

Oyaqi58 - 2018-10-02 16:05:48

Oyaqi58

Solot70 - 2018-10-02 13:09:14

Solot70

Megaz38 - 2018-10-02 10:20:09

Megaz38

Icapi46 - 2018-10-02 07:33:58

Icapi46

Ebuze28 - 2018-10-02 04:47:33

Ebuze28

Safod23 - 2018-10-02 01:47:53

Safod23

Beyif35 - 2018-10-01 22:48:46

Beyif35

Ucawu15 - 2018-10-01 19:53:21

Ucawu15

Uqenu14 - 2018-10-01 17:00:32

Uqenu14

Jijit99 - 2018-10-01 14:13:24

Jijit99

Ejoce48 - 2018-10-01 11:32:49

Ejoce48

Budoc51 - 2018-10-01 08:52:33

Budoc51

Ibera18 - 2018-10-01 05:46:37

Ibera18

Ivane09 - 2018-10-01 02:35:38

Ivane09

Zarih46 - 2018-09-30 23:11:41

Zarih46

Ajuqa04 - 2018-09-30 19:49:09

Ajuqa04

Opaqi37 - 2018-09-30 16:31:53

Opaqi37

Hewoj48 - 2018-09-30 13:07:57

Hewoj48

Acifo88 - 2018-09-30 09:44:31

Acifo88

Tetup76 - 2018-09-30 06:18:39

Tetup76

Afeku93 - 2018-09-30 02:47:36

Afeku93

Yeyip84 - 2018-09-29 23:21:17

Yeyip84

Atuyo80 - 2018-09-29 19:53:48

Atuyo80

Igamu91 - 2018-09-29 16:32:49

Igamu91

Ehoco89 - 2018-09-29 13:04:46

Ehoco89

Gubiq71 - 2018-09-29 09:49:54

Gubiq71

Eniye21 - 2018-09-29 06:40:24

Eniye21

Ufoma64 - 2018-09-29 00:41:41

Ufoma64

Ququr51 - 2018-09-28 21:48:25

Ququr51

Ajufe90 - 2018-09-28 18:51:54

Ajufe90

Yelid76 - 2018-09-28 15:59:17

Yelid76

Igawa82 - 2018-09-28 13:04:56

Igawa82

Ovabe77 - 2018-09-28 10:12:52

Ovabe77

Siruh01 - 2018-09-28 07:25:40

Siruh01

Cerex78 - 2018-09-28 04:38:25

Cerex78

Oguzo15 - 2018-09-28 01:33:13

Oguzo15

Itoyo95 - 2018-09-27 22:35:43

Itoyo95

Jajer92 - 2018-09-27 19:43:13

Jajer92

Ketum06 - 2018-09-27 16:50:51

Ketum06

Anefi63 - 2018-09-27 05:06:43

Anefi63

Kiqej19 - 2018-09-27 02:10:38

Kiqej19

Devul75 - 2018-09-26 23:15:15

Devul75

Biwad26 - 2018-09-26 20:18:49

Biwad26

Akiki94 - 2018-09-26 10:25:53

Akiki94

Siwem66 - 2018-09-25 21:29:28

Siwem66

Izade01 - 2018-09-25 13:38:27

Izade01

Xubuz49 - 2018-09-25 10:42:40

Xubuz49

Vokoq52 - 2018-09-25 03:20:44

Vokoq52

Kucow69 - 2018-09-24 22:24:53

Kucow69

Ubedi60 - 2018-09-24 19:27:04

Ubedi60

Ukufa48 - 2018-09-24 12:54:18

Ukufa48

Mukid51 - 2018-09-24 09:55:09

Mukid51

Oricu05 - 2018-09-24 06:59:51

Oricu05

Movaj93 - 2018-09-24 04:02:17

Movaj93

Zaziq61 - 2018-09-24 00:57:59

Zaziq61

Asate58 - 2018-09-23 21:56:55

Asate58

Ayacu72 - 2018-09-23 18:55:50

Ayacu72

Ejayo56 - 2018-09-23 15:01:58

Ejayo56

Atofe97 - 2018-09-23 11:44:26

Atofe97

Ijude02 - 2018-09-23 08:25:30

Ijude02

Lanaf73 - 2018-09-23 05:07:26

Lanaf73

Dazav70 - 2018-09-23 01:42:07

Dazav70

Lomen55 - 2018-09-22 22:19:45

Lomen55

Afife43 - 2018-09-22 18:59:25

Afife43

Ajiya49 - 2018-09-22 15:37:01

Ajiya49

Xagoy55 - 2018-09-22 12:06:00

Xagoy55

Fihun64 - 2018-09-22 08:38:50

Fihun64

Aqili92 - 2018-09-22 05:21:45

Aqili92

Anofo65 - 2018-09-22 02:02:47

Anofo65

Efuqu19 - 2018-09-21 22:44:06

Efuqu19

Eduva49 - 2018-09-21 19:24:10

Eduva49

Apove15 - 2018-09-21 16:04:42

Apove15

Kovam94 - 2018-09-21 12:45:19

Kovam94

Rikex06 - 2018-09-21 09:19:07

Rikex06

Oviyo25 - 2018-09-21 06:05:01

Oviyo25

Yeroz13 - 2018-09-21 02:46:58

Yeroz13

Omaxi77 - 2018-09-20 23:43:12

Omaxi77

Abagu46 - 2018-09-20 20:36:16

Abagu46

Iyuhu98 - 2018-09-20 17:30:06

Iyuhu98

Quged42 - 2018-09-20 14:09:59

Quged42

Tejik76 - 2018-09-20 11:00:53

Tejik76

Imemi97 - 2018-09-20 07:47:50

Imemi97

Kudef57 - 2018-09-20 04:41:09

Kudef57

Ucuti79 - 2018-09-20 01:26:12

Ucuti79

Ehiqo17 - 2018-09-19 22:13:20

Ehiqo17

Ofala29 - 2018-09-19 18:58:26

Ofala29

Picog02 - 2018-09-19 15:42:53

Picog02

Asacu35 - 2018-09-19 12:35:17

Asacu35

Lazuf21 - 2018-09-19 09:34:38

Lazuf21

Isibu24 - 2018-09-19 06:37:19

Isibu24

Eyobe79 - 2018-09-19 03:33:20

Eyobe79

Udaya05 - 2018-09-19 00:28:12

Udaya05

Ujifo11 - 2018-09-18 21:17:02

Ujifo11

Aqige79 - 2018-09-18 18:15:04

Aqige79

Foyef04 - 2018-09-18 15:09:19

Foyef04

Ezoyu42 - 2018-09-18 12:03:51

Ezoyu42

Icuqa53 - 2018-09-18 09:03:24

Icuqa53

Oyeze01 - 2018-09-18 06:09:33

Oyeze01

Niset48 - 2018-09-18 03:10:27

Niset48

Bozir32 - 2018-09-16 16:25:34

Bozir32

Ririt00 - 2018-09-16 13:26:09

Ririt00

Ojoti01 - 2018-09-16 10:33:54

Ojoti01

Magek42 - 2018-09-16 07:39:28

Magek42

Qenem88 - 2018-09-16 04:50:24

Qenem88

Udaru12 - 2018-09-16 02:06:45

Udaru12

Obiku56 - 2018-09-15 23:22:56

Obiku56

Novab53 - 2018-09-15 20:32:29

Novab53

Usepa13 - 2018-09-15 17:49:20

Usepa13

Laxuj99 - 2018-09-15 15:04:10

Laxuj99

Ucuja24 - 2018-09-15 12:21:49

Ucuja24

Ezave87 - 2018-09-15 09:38:51

Ezave87

Umufe91 - 2018-09-15 06:55:54

Umufe91

Gawor73 - 2018-09-15 04:16:57

Gawor73

Uyoka58 - 2018-09-15 00:05:38

Uyoka58

Xovek96 - 2018-09-14 21:22:11

Xovek96

Kariq03 - 2018-09-14 18:37:15

Kariq03

Vewal03 - 2018-08-06 06:17:31

Vewal03

Jilol18 - 2018-08-06 03:51:20

Jilol18

Inuva66 - 2018-08-06 01:23:23

Inuva66

Ivogu52 - 2018-08-05 22:51:25

Ivogu52

agrohimvqs - 2018-08-05 20:47:32

agrohimvqs

Ritiw32 - 2018-08-05 20:22:46

Ritiw32

Cohik46 - 2018-08-05 17:57:39

Cohik46

Veway39 - 2018-08-05 14:56:14

Veway39

Zojaj98 - 2018-08-05 12:23:43

Zojaj98

Asitu89 - 2018-08-05 09:53:07

Asitu89

Usepe87 - 2018-08-05 07:22:10

Usepe87

Qijig02 - 2018-08-05 04:47:55

Qijig02

Puliw31 - 2018-08-05 02:18:32

Puliw31

Cudel07 - 2018-08-04 23:50:17

Cudel07

Odeku00 - 2018-08-04 21:21:57

Odeku00

Celev86 - 2018-08-04 18:00:40

Celev86

Uyade12 - 2018-08-04 15:31:32

Uyade12

Ehoqi06 - 2018-08-04 13:07:30

Ehoqi06

Edegi51 - 2018-08-04 10:42:12

Edegi51

Ubijo75 - 2018-08-04 08:14:53

Ubijo75

Udado06 - 2018-08-04 05:49:28

Udado06

Zoraf56 - 2018-08-04 03:26:25

Zoraf56

Ecagu69 - 2018-08-04 01:03:47

Ecagu69

Subop52 - 2018-08-03 22:34:34

Subop52

Bikis76 - 2018-08-03 20:01:57

Bikis76

Ipeye04 - 2018-08-03 17:37:17

Ipeye04

Owosu50 - 2018-08-03 15:07:58

Owosu50

Meraw07 - 2018-08-03 12:40:10

Meraw07

Uneja93 - 2018-08-03 10:17:51

Uneja93

Irive48 - 2018-08-03 07:55:22

Irive48

Ebigu40 - 2018-08-03 05:29:49

Ebigu40

Itoqu56 - 2018-08-03 03:05:48

Itoqu56

Nubep44 - 2018-08-03 00:39:38

Nubep44

Owike91 - 2018-08-02 22:14:14

Owike91

Iquqe31 - 2018-08-02 19:44:07

Iquqe31

Soqut44 - 2018-08-02 16:58:42

Soqut44

Ekatu91 - 2018-08-02 13:54:10

Ekatu91

agrohimnku - 2018-08-02 13:29:41

agrohimnku

Itebo21 - 2018-08-02 11:26:45

Itebo21

Labij38 - 2018-08-02 09:03:10

Labij38

Afopo60 - 2018-08-02 06:39:47

Afopo60

Eganu76 - 2018-08-02 04:15:44

Eganu76

Piqof96 - 2018-08-02 01:48:53

Piqof96

Cilid64 - 2018-08-01 23:21:12

Cilid64

Nodit51 - 2018-08-01 20:52:26

Nodit51

agrohimsem - 2018-08-01 20:29:12

agrohimsem

Gubik00 - 2018-08-01 18:27:19

Gubik00

Ucutu25 - 2018-08-01 15:55:44

Ucutu25

Jucod59 - 2018-08-01 13:05:28

Jucod59

Hicit31 - 2018-08-01 10:11:37

Hicit31

Aneju43 - 2018-08-01 07:24:19

Aneju43

Xoxef08 - 2018-08-01 04:40:09

Xoxef08

Ukoze41 - 2018-08-01 01:54:24

Ukoze41

Culaw23 - 2018-07-31 22:28:19

Culaw23

Tesuz03 - 2018-07-31 14:58:27

Tesuz03

Aduko96 - 2018-07-31 12:30:28

Aduko96

Dugeh97 - 2018-07-31 10:04:23

Dugeh97

Uzaro70 - 2018-07-31 07:39:13

Uzaro70

Iyahu23 - 2018-07-31 05:19:43

Iyahu23

Gatam16 - 2018-07-31 03:05:36

Gatam16

Vuqun06 - 2018-07-31 00:46:59

Vuqun06

Cozuh89 - 2018-07-30 22:33:00

Cozuh89

Oreka31 - 2018-07-30 20:11:56

Oreka31

Boyef96 - 2018-07-30 17:40:42

Boyef96

Orexu54 - 2018-07-30 15:36:27

Orexu54

Woyay66 - 2018-07-30 13:41:24

Woyay66

Jupos01 - 2018-07-30 11:47:05

Jupos01

Erewi77 - 2018-07-30 09:54:05

Erewi77

Omuba72 - 2018-07-30 08:02:58

Omuba72

Ehoyu93 - 2018-07-30 06:06:41

Ehoyu93

Iyalo96 - 2018-07-30 04:12:20

Iyalo96

Jiqux68 - 2018-07-30 02:13:28

Jiqux68

Ebixu44 - 2018-07-30 00:15:53

Ebixu44

Momav12 - 2018-07-29 22:23:24

Momav12

Abasa65 - 2018-07-29 18:41:41

Abasa65

Texil26 - 2018-07-29 16:44:18

Texil26

Zipuc56 - 2018-07-29 14:32:21

Zipuc56

Logav46 - 2018-07-29 12:16:43

Logav46

Suxut47 - 2018-07-29 09:57:50

Suxut47

Moyon84 - 2018-07-29 07:49:30

Moyon84

Yogew14 - 2018-07-29 05:40:31

Yogew14

Emiko30 - 2018-07-29 03:30:22

Emiko30

Uqiro24 - 2018-07-29 01:22:05

Uqiro24

Nopar64 - 2018-07-28 23:14:47

Nopar64

Lufus45 - 2018-07-28 21:09:49

Lufus45

Kehoh83 - 2018-07-28 19:06:55

Kehoh83

Hohes09 - 2018-07-28 16:52:02

Hohes09

Enoxu40 - 2018-07-28 14:54:28

Enoxu40

Wejij55 - 2018-07-28 12:53:29

Wejij55

Evusi43 - 2018-07-28 10:52:33

Evusi43

Eyedu66 - 2018-07-28 08:54:35

Eyedu66

Huvoc01 - 2018-07-28 06:49:22

Huvoc01

Ufubu78 - 2018-07-28 04:54:56

Ufubu78

Ikace69 - 2018-07-28 03:05:28

Ikace69

Jubam68 - 2018-07-28 01:18:09

Jubam68

Ebovu67 - 2018-07-27 23:30:59

Ebovu67

Zicat41 - 2018-07-27 21:40:06

Zicat41

Okola14 - 2018-07-27 19:49:23

Okola14

Azasu72 - 2018-07-27 18:01:30

Azasu72

Zasat67 - 2018-07-27 16:06:51

Zasat67

Pacid96 - 2018-07-27 13:39:42

Pacid96

Nulut60 - 2018-07-27 11:17:10

Nulut60

Vidun12 - 2018-07-27 09:00:53

Vidun12

Xuhal12 - 2018-07-27 06:45:42

Xuhal12

Olovo80 - 2018-07-27 04:34:45

Olovo80

Mezuh01 - 2018-07-27 02:31:29

Mezuh01

Atiha40 - 2018-07-27 00:40:02

Atiha40

Wepun03 - 2018-07-26 22:46:49

Wepun03

Yejez03 - 2018-07-26 20:12:57

Yejez03

Mubac47 - 2018-07-26 17:58:25

Mubac47

Yuriv61 - 2018-07-26 15:38:26

Yuriv61

Ihiru46 - 2018-07-26 13:09:38

Ihiru46

Aqexa49 - 2018-07-26 10:46:13

Aqexa49

Nofuc87 - 2018-07-26 08:18:49

Nofuc87

Ijeyo41 - 2018-07-26 05:50:02

Ijeyo41

Irasi62 - 2018-07-26 03:21:42

Irasi62

Evege97 - 2018-07-25 23:33:13

Evege97

Obiya06 - 2018-07-25 18:55:39

Obiya06

Okuje31 - 2018-07-25 15:38:05

Okuje31

Ugoxe12 - 2018-07-25 12:30:33

Ugoxe12

Zabaq37 - 2018-07-25 09:38:15

Zabaq37

Uzuqo85 - 2018-07-25 06:57:29

Uzuqo85

Gasik92 - 2018-07-25 04:16:07

Gasik92

Ihucu70 - 2018-07-25 01:31:38

Ihucu70

Kirik76 - 2018-07-24 22:44:37

Kirik76

Eyavi41 - 2018-07-24 19:52:38

Eyavi41

Colim63 - 2018-07-24 17:06:45

Colim63

Yuven09 - 2018-07-24 13:52:03

Yuven09

Ezaho79 - 2018-07-24 10:56:12

Ezaho79

Igani16 - 2018-07-24 08:15:17

Igani16

Udili30 - 2018-07-24 05:31:36

Udili30

Fejek59 - 2018-07-24 02:46:21

Fejek59

Ukici48 - 2018-07-23 23:55:49

Ukici48

Susib90 - 2018-07-23 21:10:14

Susib90

Mogoh29 - 2018-07-23 18:20:42

Mogoh29

Sebiq20 - 2018-07-23 15:06:01

Sebiq20

Oviru18 - 2018-07-23 12:05:59

Oviru18

Jeqab69 - 2018-07-23 09:12:41

Jeqab69

Gapun18 - 2018-07-23 06:21:11

Gapun18

Movek81 - 2018-07-23 03:27:25

Movek81

Xezil55 - 2018-07-23 00:33:10

Xezil55

Taxom34 - 2018-07-22 21:43:18

Taxom34

Ewuza76 - 2018-07-22 18:48:30

Ewuza76

Oyoxo51 - 2018-07-22 16:00:14

Oyoxo51

Ziqer74 - 2018-07-22 13:10:52

Ziqer74

Epedo62 - 2018-07-22 10:26:15

Epedo62

Yubus56 - 2018-07-22 07:43:05

Yubus56

Oyiki38 - 2018-07-22 04:53:41

Oyiki38

Jujan58 - 2018-07-22 01:27:07

Jujan58

Elajo57 - 2018-07-21 22:17:30

Elajo57

Qaqec96 - 2018-07-21 19:16:08

Qaqec96

Oqewi63 - 2018-07-21 16:26:08

Oqewi63

Bizuk07 - 2018-07-21 13:36:26

Bizuk07

Neyer10 - 2018-07-21 10:49:52

Neyer10

Yodin02 - 2018-07-21 08:01:45

Yodin02

Bohoy67 - 2018-07-21 05:07:31

Bohoy67

Suqev09 - 2018-07-21 01:03:54

Suqev09

Ulimo73 - 2018-07-20 22:33:55

Ulimo73

Uxuli98 - 2018-07-20 19:52:10

Uxuli98

Higuw94 - 2018-07-20 17:26:23

Higuw94

Atawi55 - 2018-07-20 14:47:37

Atawi55

Unoju04 - 2018-07-20 12:09:28

Unoju04

Ademe68 - 2018-07-20 09:34:21

Ademe68

Wudul23 - 2018-07-20 07:03:21

Wudul23

Mexon36 - 2018-07-20 04:29:44

Mexon36

Gumaw02 - 2018-07-20 01:55:05

Gumaw02

Ecebe64 - 2018-07-19 23:11:00

Ecebe64

Ericu02 - 2018-07-19 20:07:20

Ericu02

Ujeti97 - 2018-07-19 15:35:56

Ujeti97

Okiti79 - 2018-07-19 12:30:44

Okiti79

Lamej33 - 2018-07-19 09:35:27

Lamej33

Ezaxi25 - 2018-07-19 06:49:38

Ezaxi25

Watep01 - 2018-07-19 04:13:12

Watep01

Ayazo99 - 2018-07-19 01:32:51

Ayazo99

Uyoga66 - 2018-07-18 22:54:05

Uyoga66

Disut60 - 2018-07-18 20:20:10

Disut60

Oyomi94 - 2018-07-18 17:51:28

Oyomi94

Hijiq14 - 2018-07-18 15:29:28

Hijiq14

Goniv31 - 2018-07-18 10:26:17

Goniv31

Wacuy78 - 2018-07-18 05:40:34

Wacuy78

Zejuz89 - 2018-07-18 01:01:34

Zejuz89

Botef74 - 2018-07-17 19:20:22

Botef74

Nokim52 - 2018-07-17 15:22:21

Nokim52

Sohik72 - 2018-07-17 11:48:43

Sohik72

Leqok17 - 2018-07-17 08:28:03

Leqok17

Yuyoy44 - 2018-07-17 05:19:34

Yuyoy44

Zilez57 - 2018-07-17 02:09:10

Zilez57

Ubako36 - 2018-07-16 23:03:03

Ubako36

Oxive21 - 2018-07-16 19:58:23

Oxive21

Iranu93 - 2018-07-16 16:38:25

Iranu93

Igivo57 - 2018-07-16 13:02:25

Igivo57

Eripa56 - 2018-07-16 09:40:24

Eripa56

Niziq98 - 2018-07-16 06:21:35

Niziq98

Esino82 - 2018-07-16 00:12:39

Esino82

Lelit61 - 2018-07-15 20:57:55

Lelit61

Ekoga33 - 2018-07-15 16:59:17

Ekoga33

Hewiz90 - 2018-07-15 13:17:24

Hewiz90

Atuse38 - 2018-07-15 09:45:38

Atuse38

Citit68 - 2018-07-15 06:28:47

Citit68

Ujeli66 - 2018-07-15 01:13:12

Ujeli66

Oyedu38 - 2018-07-14 22:01:21

Oyedu38

Olazi31 - 2018-07-14 18:51:15

Olazi31

Qiwek02 - 2018-07-14 15:43:05

Qiwek02

Irute62 - 2018-07-14 11:47:00

Irute62

Ijabi78 - 2018-07-14 08:10:58

Ijabi78

Ejulu01 - 2018-07-14 04:37:40

Ejulu01

Inako01 - 2018-07-14 01:16:25

Inako01

Vebup16 - 2018-07-13 21:44:33

Vebup16

Iyazi57 - 2018-07-13 16:09:53

Iyazi57

Yuyal21 - 2018-07-13 12:36:28

Yuyal21

Ukotu08 - 2018-07-13 09:06:33

Ukotu08

Fesiq55 - 2018-07-13 06:01:23

Fesiq55

Eriko44 - 2018-07-12 21:57:20

Eriko44

Ayudu96 - 2018-07-12 18:40:24

Ayudu96

Mesay31 - 2018-07-12 14:16:45

Mesay31

Ozico87 - 2018-07-12 10:48:29

Ozico87

Woxov89 - 2018-07-12 07:30:12

Woxov89

Oxoji86 - 2018-07-12 04:23:22

Oxoji86

Ohemo53 - 2018-07-12 01:13:05

Ohemo53

Oreme90 - 2018-07-11 21:32:46

Oreme90

Kobub32 - 2018-07-11 18:06:17

Kobub32

Iluha27 - 2018-07-11 14:31:43

Iluha27

Saxaw50 - 2018-07-11 10:52:07

Saxaw50

Uledu90 - 2018-07-11 07:23:39

Uledu90

Iwira58 - 2018-07-11 03:58:44

Iwira58

Osedo70 - 2018-07-11 00:37:32

Osedo70

Udevi64 - 2018-07-10 21:14:11

Udevi64

Mapol35 - 2018-07-10 17:58:27

Mapol35

Vetov96 - 2018-07-10 14:29:31

Vetov96

Sunux18 - 2018-07-10 10:53:46

Sunux18

Ecigo19 - 2018-07-10 07:27:53

Ecigo19

Eneni95 - 2018-07-10 04:08:03

Eneni95

Eyiqe85 - 2018-07-10 00:45:03

Eyiqe85

Ugivi92 - 2018-07-09 21:19:22

Ugivi92

Iwuje10 - 2018-07-09 17:18:47

Iwuje10

Ehewe87 - 2018-07-08 10:34:15

Ehewe87

Esaka90 - 2018-07-08 04:38:17

Esaka90

Asate98 - 2018-07-07 22:32:10

Asate98

Zobav26 - 2018-07-07 13:28:15

Zobav26

Atucu69 - 2018-07-07 06:36:57

Atucu69

Lerev71 - 2018-07-06 23:13:21

Lerev71

Avede26 - 2018-07-06 14:49:22

Avede26

Debaw79 - 2018-07-06 07:55:55

Debaw79

Wiqif89 - 2018-07-05 23:56:10

Wiqif89

Iwoge62 - 2018-07-04 20:48:23

Iwoge62

Jozac92 - 2018-07-04 12:03:29

Jozac92

Oneyi95 - 2018-07-04 05:59:18

Oneyi95

Uzege73 - 2018-07-03 21:36:42

Uzege73

Cixob18 - 2018-07-03 12:27:40

Cixob18

Ezali11 - 2018-07-03 06:21:10

Ezali11

Buquc32 - 2018-07-02 23:16:58

Buquc32

Ixuqe74 - 2018-07-02 15:37:42

Ixuqe74

Tazih11 - 2018-07-02 00:43:10

Tazih11

Izeho23 - 2018-07-01 16:06:36

Izeho23

Fenoq20 - 2018-07-01 10:30:34

Fenoq20

Izope52 - 2018-07-01 04:51:22

Izope52

Vofal97 - 2018-06-30 23:18:53

Vofal97

Owige43 - 2018-06-30 16:02:02

Owige43

Uromu72 - 2018-06-30 03:10:06

Uromu72

Fiqop18 - 2018-06-29 09:17:40

Fiqop18

Docar56 - 2018-06-29 01:47:48

Docar56

Avihu76 - 2018-06-27 10:49:02

Avihu76

Elupo14 - 2018-06-27 01:50:36

Elupo14

Quzes69 - 2018-06-25 07:21:34

Quzes69

Mesan99 - 2018-06-24 20:53:33

Mesan99

Fotiq49 - 2018-06-24 09:27:19

Fotiq49

Azefi97 - 2018-06-24 02:02:32

Azefi97

Cipej13 - 2018-06-23 18:38:08

Cipej13

Tojag87 - 2018-06-23 10:03:51

Tojag87

Filor70 - 2018-06-23 01:13:00

Filor70

Yaquy25 - 2018-06-22 12:55:15

Yaquy25

Ximoz86 - 2018-06-22 04:04:55

Ximoz86

Suged11 - 2018-06-21 19:18:30

Suged11

Fosug39 - 2018-06-21 10:54:27

Fosug39

Sohuk88 - 2018-06-21 02:14:50

Sohuk88

Ijuwu39 - 2018-06-20 15:12:59

Ijuwu39

Bimof33 - 2018-06-20 06:35:55

Bimof33

Xobit52 - 2018-06-19 20:45:34

Xobit52

Kucel49 - 2018-06-19 11:56:41

Kucel49

Kocet49 - 2018-06-18 23:20:52

Kocet49

Oyovi54 - 2018-06-18 13:55:34

Oyovi54

Eruma75 - 2018-06-18 07:54:37

Eruma75

Iyene44 - 2018-06-18 00:21:37

Iyene44

Wolub41 - 2018-06-17 09:20:39

Wolub41

Jiluc57 - 2018-06-17 00:51:49

Jiluc57

Oruwo73 - 2018-06-16 15:13:53

Oruwo73

Buhah11 - 2018-06-16 06:33:27

Buhah11

Momim99 - 2018-06-15 20:17:48

Momim99

Emudu10 - 2018-06-15 15:43:41

Emudu10

Iviyo04 - 2018-06-15 08:49:07

Iviyo04

Odojo82 - 2018-06-14 23:38:25

Odojo82

Nuton86 - 2018-06-14 16:37:57

Nuton86

Acale12 - 2018-06-14 11:37:10

Acale12

Ozoto46 - 2018-06-14 04:00:29

Ozoto46

Udiwe50 - 2018-06-13 20:20:41

Udiwe50

Qigub41 - 2018-06-13 07:42:19

Qigub41

Bimur94 - 2018-06-12 15:27:46

Bimur94

Diboz99 - 2018-06-12 09:01:17

Diboz99

Wikas89 - 2018-06-12 01:43:04

Wikas89

Adibo83 - 2018-06-11 17:38:04

Adibo83

Ebuga65 - 2018-06-11 02:08:07

Ebuga65

Jufes97 - 2018-06-10 18:43:16

Jufes97

Nuwih06 - 2018-06-10 08:37:31

Nuwih06

Afini42 - 2018-06-09 22:13:29

Afini42

Alemu61 - 2018-06-09 16:26:22

Alemu61

Icike83 - 2018-06-09 10:41:11

Icike83

Sewes35 - 2018-06-09 05:06:15

Sewes35

Gipug99 - 2018-06-08 21:00:51

Gipug99

Fonuv80 - 2018-06-08 05:58:46

Fonuv80

Yatiw75 - 2018-06-07 23:51:19

Yatiw75

Hewas34 - 2018-06-07 17:50:32

Hewas34

Bemos67 - 2018-06-07 12:11:52

Bemos67

Okuqo91 - 2018-06-07 06:36:21

Okuqo91

Exeko62 - 2018-06-07 01:07:15

Exeko62

Sediw27 - 2018-06-06 19:11:37

Sediw27

Rokel87 - 2018-06-06 13:25:53

Rokel87

Buhab11 - 2018-06-06 07:20:20

Buhab11

Niqaw82 - 2018-06-06 00:50:10

Niqaw82

Oxiwu62 - 2018-06-05 18:58:58

Oxiwu62

Xegis47 - 2018-06-05 13:08:20

Xegis47

Dekiw20 - 2018-06-05 07:11:40

Dekiw20

Axati08 - 2018-06-05 00:55:18

Axati08

Fahef54 - 2018-06-04 18:54:10

Fahef54

Vitaw07 - 2018-06-04 14:33:24

Vitaw07

Ejete09 - 2018-06-04 10:22:54

Ejete09

Acuqo39 - 2018-06-04 06:30:00

Acuqo39

Uzova53 - 2018-06-04 02:17:30

Uzova53

Velus99 - 2018-06-03 22:09:29

Velus99

Ojifi14 - 2018-06-03 18:06:07

Ojifi14

Wovuz77 - 2018-06-03 14:02:11

Wovuz77

Ofuxe55 - 2018-06-03 10:04:23

Ofuxe55

Utite02 - 2018-06-03 06:05:05

Utite02

Wateq17 - 2018-06-03 01:49:29

Wateq17

Uhajo13 - 2018-06-02 18:01:36

Uhajo13

Mikaq94 - 2018-06-02 14:01:45

Mikaq94

Bajux33 - 2018-06-02 09:59:27

Bajux33

Elije07 - 2018-06-02 06:09:07

Elije07

Xogir76 - 2018-06-02 02:10:21

Xogir76

Xavur07 - 2018-06-01 22:02:44

Xavur07

Gihig67 - 2018-06-01 17:58:46

Gihig67

Sozij36 - 2018-06-01 13:51:28

Sozij36

Joqow61 - 2018-06-01 09:44:59

Joqow61

Emizi69 - 2018-06-01 05:47:06

Emizi69

Cewug16 - 2018-06-01 01:32:59

Cewug16

Ahahi22 - 2018-05-31 21:23:21

Ahahi22

Vanar65 - 2018-05-31 16:46:49

Vanar65

Lupam80 - 2018-05-31 08:52:44

Lupam80

Alaqo36 - 2018-05-31 04:44:49

Alaqo36

Osoke82 - 2018-05-30 23:59:27

Osoke82

Ketun38 - 2018-05-30 19:21:24

Ketun38

Ojubi81 - 2018-05-30 14:54:50

Ojubi81

Hicam37 - 2018-05-30 10:06:23

Hicam37

Rojir91 - 2018-05-30 04:51:48

Rojir91

Omiya63 - 2018-05-29 22:58:41

Omiya63

Qarok38 - 2018-05-29 16:01:26

Qarok38

Eninu05 - 2018-05-29 06:05:12

Eninu05

Servicenko - 2018-05-29 03:40:02

Servicenko

Alulu96 - 2018-05-28 17:41:18

Alulu96

Ilome96 - 2018-05-28 05:10:30

Ilome96

Itiba75 - 2018-05-27 15:06:40

Itiba75

Izavi31 - 2018-05-27 07:23:08

Izavi31

Awede01 - 2018-05-26 21:50:57

Awede01

Uxejo81 - 2018-05-25 20:11:21

Uxejo81

Biyaz03 - 2018-05-25 01:06:31

Biyaz03

rewanGrare - 2018-05-24 15:22:26

rewanGrare

rewanGrare - 2018-05-24 09:06:32

rewanGrare

rewanGrare - 2018-05-24 02:10:57

rewanGrare

Ageka50 - 2018-05-23 21:31:49

Ageka50

Banon80 - 2018-05-23 12:33:09

Banon80

Siqep61 - 2018-05-23 07:28:55

Siqep61

Obano58 - 2018-05-23 02:17:22

Obano58

Aboya03 - 2018-05-22 20:55:54

Aboya03

Uvebo23 - 2018-05-21 22:44:11

Uvebo23

Loyof26 - 2018-05-21 16:36:32

Loyof26

Humes36 - 2018-05-21 08:53:25

Humes36

Uvisi28 - 2018-05-21 04:33:05

Uvisi28

Ameme57 - 2018-05-20 21:18:22

Ameme57

JapanGrare - 2018-05-20 11:10:38

JapanGrare

JapanGrare - 2018-05-20 04:58:46

JapanGrare

HetgeGrare - 2018-05-19 13:57:35

HetgeGrare

Viboh86 - 2018-05-19 13:19:07

Viboh86

Lagoj53 - 2018-05-19 08:59:42

Lagoj53

HetgeGrare - 2018-05-19 07:33:07

HetgeGrare

Aduxi62 - 2018-05-19 04:24:52

Aduxi62

HetgeGrare - 2018-05-19 00:41:35

HetgeGrare

Azaya91 - 2018-05-18 23:24:57

Azaya91

Jewac10 - 2018-05-18 18:44:12

Jewac10

Helenryevert - 2018-05-18 14:17:42

Helenryevert

Zusoj13 - 2018-05-18 14:13:29

Zusoj13

Helenryevert - 2018-05-18 14:01:02

Helenryevert

Ofuvi51 - 2018-05-18 09:42:38

Ofuvi51

Bogdangtd - 2018-05-18 08:07:31

Bogdangtd

Yeduf76 - 2018-05-18 05:03:54

Yeduf76

Acuxa86 - 2018-05-17 22:16:10

Acuxa86

Jrnrryevert - 2018-05-17 19:12:12

Jrnrryevert

RehgeGrare - 2018-05-17 18:43:08

RehgeGrare

Ocene50 - 2018-05-17 16:48:48

Ocene50

Ucura02 - 2018-05-17 11:49:50

Ucura02

Qecut51 - 2018-05-17 07:24:12

Qecut51

Aweya93 - 2018-05-17 02:27:58

Aweya93

Luroz16 - 2018-05-16 20:48:44

Luroz16

Jrnrryevert - 2018-05-16 19:26:38

Jrnrryevert

Aleha62 - 2018-05-16 15:59:17

Aleha62

Odugi45 - 2018-05-16 11:20:34

Odugi45

Zowad85 - 2018-05-16 07:02:26

Zowad85

Ixixe66 - 2018-05-16 02:36:41

Ixixe66

Inuji17 - 2018-05-15 21:38:55

Inuji17

Omefi03 - 2018-05-15 15:56:11

Omefi03

Jrnrryevert - 2018-05-15 13:55:53

Jrnrryevert

Jrnrryevert - 2018-05-15 13:42:30

Jrnrryevert

Cisuz73 - 2018-05-15 11:26:31

Cisuz73

Ituma04 - 2018-05-15 07:05:34

Ituma04

Ozoxo20 - 2018-05-15 02:52:57

Ozoxo20

Uxila64 - 2018-05-14 22:03:55

Uxila64

Ogemo81 - 2018-05-14 17:03:05

Ogemo81

Ojova87 - 2018-05-14 12:47:08

Ojova87

Gemur02 - 2018-05-14 08:34:53

Gemur02

Awiyu77 - 2018-05-14 04:27:21

Awiyu77

Govat40 - 2018-05-14 00:09:18

Govat40

Ucaxe15 - 2018-05-13 19:50:12

Ucaxe15

Eseva98 - 2018-05-13 15:26:56

Eseva98

Eyeni58 - 2018-05-13 11:16:23

Eyeni58

Dimoq61 - 2018-05-13 07:09:34

Dimoq61

Iyimo10 - 2018-05-13 03:04:58

Iyimo10

Ohise88 - 2018-05-12 19:36:17

Ohise88

SernariGrare - 2018-05-12 17:59:58

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 17:20:16

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 16:45:16

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 15:47:30

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 15:38:21

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 15:27:44

SernariGrare

Ojire93 - 2018-05-12 15:00:59

Ojire93

SernariGrare - 2018-05-12 14:29:07

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 13:12:24

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 11:56:12

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 11:22:16

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 11:14:23

SernariGrare

Ijiku86 - 2018-05-12 10:41:35

Ijiku86

SernariGrare - 2018-05-12 10:10:28

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 10:03:58

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 09:16:21

SernariGrare

Judi - 2018-05-12 09:07:48

Judi

SernariGrare - 2018-05-12 09:00:35

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-12 07:49:46

SernariGrare

Itegi60 - 2018-05-12 06:27:20

Itegi60

SernariGrare - 2018-05-12 04:21:51

SernariGrare

Sodeq33 - 2018-05-12 01:58:12

Sodeq33

SernariGrare - 2018-05-12 01:20:57

SernariGrare

Vubud90 - 2018-05-11 21:07:19

Vubud90

SernariGrare - 2018-05-11 18:06:07

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 17:58:59

SernariGrare

Ojiru11 - 2018-05-11 16:18:54

Ojiru11

SernariGrare - 2018-05-11 14:56:50

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 14:12:16

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 12:48:25

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 11:38:20

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 10:39:22

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 10:25:36

SernariGrare

Pavlosqqa - 2018-05-11 09:55:47

Pavlosqqa

SernariGrare - 2018-05-11 07:42:32

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 04:17:52

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 02:40:04

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 02:27:26

SernariGrare

SernariGrare - 2018-05-11 01:54:24

SernariGrare

Ekalo95 - 2018-05-11 01:08:04

Ekalo95

SernariGrare - 2018-05-11 01:06:23

SernariGrare

Oruwi01 - 2018-05-10 20:49:49

Oruwi01

Idupa26 - 2018-05-10 16:31:30

Idupa26

agrohimmdl - 2018-05-10 11:14:17

agrohimmdl

Kelrryevert - 2018-05-10 08:49:38

Kelrryevert

Axabu25 - 2018-05-10 06:24:22

Axabu25

agrohimiko - 2018-05-10 03:55:28

agrohimiko

Equho33 - 2018-05-10 02:17:19

Equho33

Seqoc39 - 2018-05-09 18:27:10

Seqoc39

Xaqax61 - 2018-05-09 13:25:21

Xaqax61

Adefe00 - 2018-05-09 09:05:29

Adefe00

Medug86 - 2018-05-09 04:51:30

Medug86

Feson56 - 2018-05-09 00:33:43

Feson56

Bogdanxnv - 2018-05-08 21:37:00

Bogdanxnv

Yitoz32 - 2018-05-08 20:10:00

Yitoz32

Ajita70 - 2018-05-08 15:58:52

Ajita70

Uvofi43 - 2018-05-08 09:23:02

Uvofi43

Andreasvpl - 2018-05-08 07:09:24

Andreasvpl

Tuser87 - 2018-05-08 05:19:39

Tuser87

Wusaq32 - 2018-05-08 01:04:23

Wusaq32

Liyuk95 - 2018-05-07 20:39:32

Liyuk95

Elodu70 - 2018-05-07 16:23:14

Elodu70

Davav53 - 2018-05-07 12:12:24

Davav53

Anuga78 - 2018-05-07 08:21:00

Anuga78

Lebuw75 - 2018-05-07 04:29:03

Lebuw75

Icema45 - 2018-05-07 00:09:25

Icema45

Okusi94 - 2018-05-06 19:40:06

Okusi94

Uyoba65 - 2018-05-06 15:18:25

Uyoba65

KyecdeGrare - 2018-05-06 14:25:48

KyecdeGrare

KyecdeGrare - 2018-05-06 06:20:08

KyecdeGrare

Xajex63 - 2018-05-06 02:07:34

Xajex63

Hixip77 - 2018-05-05 15:53:11

Hixip77

KyecdeGrare - 2018-05-05 14:27:55

KyecdeGrare

Bajok46 - 2018-05-05 12:36:29

Bajok46

Uhati97 - 2018-05-05 09:24:11

Uhati97

Hofup92 - 2018-05-05 06:13:19

Hofup92

Arulu77 - 2018-05-05 02:50:54

Arulu77

Papey64 - 2018-05-04 23:15:55

Papey64

Uwika94 - 2018-05-04 19:48:05

Uwika94

Umane49 - 2018-05-04 16:22:41

Umane49

Yezoq42 - 2018-05-04 12:59:58

Yezoq42

Worar93 - 2018-05-04 09:00:30

Worar93

Avicu69 - 2018-05-04 05:47:31

Avicu69

Hekix06 - 2018-05-04 02:15:57

Hekix06

agrohimbwa - 2018-05-03 23:46:26

agrohimbwa

Oqite00 - 2018-05-03 22:32:11

Oqite00

Qitah64 - 2018-05-03 18:56:05

Qitah64

agrohimohd - 2018-05-03 18:08:05

agrohimohd

Ewura02 - 2018-05-03 15:33:43

Ewura02

Iliki00 - 2018-05-03 09:32:57

Iliki00

Qajig31 - 2018-05-03 06:21:07

Qajig31

Jofur59 - 2018-05-03 03:00:07

Jofur59

IktrdrgeGrare - 2018-05-02 23:33:37

IktrdrgeGrare

Uhuki39 - 2018-05-02 23:29:58

Uhuki39

Alocu89 - 2018-05-02 19:57:14

Alocu89

Otabu33 - 2018-05-02 16:35:15

Otabu33

Safep38 - 2018-05-02 13:14:55

Safep38

Bogdankvt - 2018-05-02 11:05:43

Bogdankvt

Bogdangob - 2018-05-02 06:19:35

Bogdangob

Itefa38 - 2018-05-02 03:57:41

Itefa38

Bogdandrz - 2018-05-02 00:29:30

Bogdandrz

Ovuvi60 - 2018-05-02 00:27:26

Ovuvi60

Uveke37 - 2018-05-01 20:25:28

Uveke37

Ogoma99 - 2018-05-01 15:20:59

Ogoma99

Acefe02 - 2018-05-01 11:02:25

Acefe02

Atuka69 - 2018-05-01 07:47:55

Atuka69

Ukiza28 - 2018-05-01 03:47:58

Ukiza28

Utura94 - 2018-04-30 21:25:50

Utura94

Perej63 - 2018-04-30 17:35:57

Perej63

Ubuma99 - 2018-04-30 13:43:53

Ubuma99

Oxire23 - 2018-04-30 10:18:51

Oxire23

Utide79 - 2018-04-30 06:51:52

Utide79

Oviru51 - 2018-04-30 03:04:35

Oviru51

Exeja43 - 2018-04-29 22:53:07

Exeja43

Ifino07 - 2018-04-29 18:54:54

Ifino07

Andreasvwa - 2018-04-29 12:45:46

Andreasvwa

Wepeg30 - 2018-04-29 10:22:39

Wepeg30

Andreaswse - 2018-04-29 08:15:20

Andreaswse

Jugon60 - 2018-04-29 06:49:41

Jugon60

Ameqo70 - 2018-04-29 03:04:05

Ameqo70

Ovoyo32 - 2018-04-28 22:46:28

Ovoyo32

Mufof57 - 2018-04-28 19:08:15

Mufof57

Ovaga11 - 2018-04-28 15:34:22

Ovaga11

Ilapo18 - 2018-04-28 11:59:01

Ilapo18

Puwen49 - 2018-04-28 08:32:13

Puwen49

Yeharceevert - 2018-04-28 06:04:32

Yeharceevert

Huvaq83 - 2018-04-28 05:02:35

Huvaq83

Efuru60 - 2018-04-28 01:22:21

Efuru60

Guteg24 - 2018-04-27 21:28:59

Guteg24

Jipaf57 - 2018-04-27 18:00:47

Jipaf57

Osero68 - 2018-04-27 05:13:06

Osero68

Odoyi32 - 2018-04-27 01:28:54

Odoyi32

Huyiy42 - 2018-04-26 21:39:55

Huyiy42

Arole55 - 2018-04-26 18:00:28

Arole55

Yeharceevert - 2018-04-26 17:43:14

Yeharceevert

Awewi12 - 2018-04-26 14:16:03

Awewi12

Axobo99 - 2018-04-26 10:39:19

Axobo99

agrohimkol - 2018-04-26 08:41:46

agrohimkol

Ebeki55 - 2018-04-26 06:09:40

Ebeki55

agrohimjgk - 2018-04-26 03:22:51

agrohimjgk

Xuyol29 - 2018-04-26 02:27:58

Xuyol29

agrohimzix - 2018-04-25 21:31:56

agrohimzix

Uheba34 - 2018-04-25 15:27:29

Uheba34

Ipuwo43 - 2018-04-25 11:05:11

Ipuwo43

Iboqa06 - 2018-04-25 06:58:40

Iboqa06

Opagi13 - 2018-04-25 02:59:25

Opagi13

Unoyo10 - 2018-04-24 22:55:44

Unoyo10

Netok65 - 2018-04-24 18:57:08

Netok65

Punel92 - 2018-04-24 14:14:22

Punel92

Usohe27 - 2018-04-24 10:50:39

Usohe27

Ladob41 - 2018-04-24 07:23:08

Ladob41

Exusu78 - 2018-04-24 03:57:41

Exusu78

Arohi59 - 2018-04-24 00:28:38

Arohi59

Vitoy96 - 2018-04-23 20:57:28

Vitoy96

Rafeq50 - 2018-04-23 17:30:38

Rafeq50

agrohimror - 2018-04-23 13:35:39

agrohimror

Zajub24 - 2018-04-23 09:57:50

Zajub24

agrohimayc - 2018-04-23 09:51:09

agrohimayc

IkdrgeGrare - 2018-04-23 07:06:32

IkdrgeGrare

Odobu97 - 2018-04-23 06:27:01

Odobu97

agrohimehb - 2018-04-23 05:43:08

agrohimehb

Yeharceevert - 2018-04-23 04:51:13

Yeharceevert

Yeharceevert - 2018-04-23 04:29:52

Yeharceevert

Gipuv94 - 2018-04-23 02:53:10

Gipuv94

Awano27 - 2018-04-22 23:14:09

Awano27

agrohimjmw - 2018-04-22 23:02:39

agrohimjmw

Pajej30 - 2018-04-22 19:31:17

Pajej30

agrohimlaa - 2018-04-22 16:26:54

agrohimlaa

Ulodu71 - 2018-04-22 15:45:34

Ulodu71

Totod90 - 2018-04-22 12:24:59

Totod90

agrohimyzu - 2018-04-22 12:06:52

agrohimyzu

Kitet32 - 2018-04-22 09:03:36

Kitet32

agrohimklf - 2018-04-22 07:42:51

agrohimklf

Erudi14 - 2018-04-22 05:45:59

Erudi14

Okohu53 - 2018-04-22 02:16:30

Okohu53

agrohimgzz - 2018-04-22 02:07:39

agrohimgzz

Uzeha22 - 2018-04-21 22:37:10

Uzeha22

Jimes99 - 2018-04-21 18:53:37

Jimes99

Azoko04 - 2018-04-21 08:56:16

Azoko04

Evaza64 - 2018-04-21 05:42:32

Evaza64

Jucah97 - 2018-04-21 02:16:27

Jucah97

Tenab87 - 2018-04-20 19:44:37

Tenab87

Ajapo04 - 2018-04-20 16:14:11

Ajapo04

Jugenuake - 2018-04-20 10:26:44

Jugenuake

Tehud49 - 2018-04-20 10:23:08

Tehud49

Yucip33 - 2018-04-20 07:04:26

Yucip33

Vader91 - 2018-04-20 03:42:44

Vader91

Rajuz25 - 2018-04-20 00:02:16

Rajuz25

Hearceevert - 2018-04-19 21:41:56

Hearceevert

Edifi38 - 2018-04-19 17:38:59

Edifi38

Uyeco85 - 2018-04-19 12:02:43

Uyeco85

Ocinu68 - 2018-04-19 08:41:06

Ocinu68

Pojat39 - 2018-04-19 05:16:00

Pojat39

Uribe89 - 2018-04-19 01:45:42

Uribe89

Quzif21 - 2018-04-18 21:04:41

Quzif21

Ipeka80 - 2018-04-18 15:01:53

Ipeka80

Otunu68 - 2018-04-18 05:51:18

Otunu68

Nefix48 - 2018-04-18 02:32:16

Nefix48

Hearceevert - 2018-04-17 22:56:13

Hearceevert

Vohaw29 - 2018-04-17 19:31:08

Vohaw29

Uxolo85 - 2018-04-17 16:09:21

Uxolo85

Puhuq81 - 2018-04-17 12:45:37

Puhuq81

Hearceevert - 2018-04-17 10:38:09

Hearceevert

Ozela54 - 2018-04-17 09:28:50

Ozela54

Etake11 - 2018-04-17 06:23:50

Etake11

Humih09 - 2018-04-17 03:16:44

Humih09

Iqeya87 - 2018-04-16 23:57:35

Iqeya87

Binap85 - 2018-04-16 14:15:41

Binap85

Wewod66 - 2018-04-16 10:51:25

Wewod66

Hearceevert - 2018-04-16 09:43:50

Hearceevert

Vorob03 - 2018-04-16 07:34:02

Vorob03

Jowov35 - 2018-04-16 04:19:42

Jowov35

Ojavu75 - 2018-04-16 01:07:31

Ojavu75

Hagif61 - 2018-04-15 21:45:58

Hagif61

Arula42 - 2018-04-15 18:28:54

Arula42

Haven54 - 2018-04-15 15:16:58

Haven54

Wavub19 - 2018-04-15 12:03:31

Wavub19

Wawuj00 - 2018-04-15 08:55:05

Wawuj00

Lahog24 - 2018-04-15 05:42:48

Lahog24

Yefod30 - 2018-04-15 02:33:08

Yefod30

Epote66 - 2018-04-14 23:17:40

Epote66

Uyoga91 - 2018-04-14 19:55:40

Uyoga91

Unalo16 - 2018-04-14 16:33:27

Unalo16

Jelel63 - 2018-04-14 13:14:30

Jelel63

Sariw43 - 2018-04-14 10:06:40

Sariw43

Pugij65 - 2018-04-14 06:56:55

Pugij65

Goyej48 - 2018-04-14 03:45:42

Goyej48

Josephnerne - 2018-04-14 02:55:00

Josephnerne

Conradranna - 2018-04-14 02:08:46

Conradranna

Itahi28 - 2018-04-14 00:20:55

Itahi28

Hearceevert - 2018-04-13 16:52:06

Hearceevert

Hearceevert - 2018-04-13 16:23:48

Hearceevert

Ibidu94 - 2018-04-13 04:09:03

Ibidu94

Hearceevert - 2018-04-13 01:38:04

Hearceevert

Uteva96 - 2018-04-12 23:36:44

Uteva96

Fezem96 - 2018-04-12 19:11:39

Fezem96

Keyuc15 - 2018-04-12 15:50:11

Keyuc15

Otuda54 - 2018-04-12 12:15:56

Otuda54

Wupon87 - 2018-04-12 08:42:45

Wupon87

Huvuz38 - 2018-04-12 04:48:13

Huvuz38

Yikan39 - 2018-04-12 01:01:29

Yikan39

Hearceevert - 2018-04-11 22:30:39

Hearceevert

Sadej96 - 2018-04-11 20:58:48

Sadej96

Icafu33 - 2018-04-11 09:59:34

Icafu33

Xevab50 - 2018-04-11 05:20:58

Xevab50

Eyapu82 - 2018-04-11 01:15:45

Eyapu82

Nerig05 - 2018-04-10 19:52:32

Nerig05

Ofupi01 - 2018-04-10 15:08:04

Ofupi01

Hearceevert - 2018-04-10 14:27:26

Hearceevert

Hearceevert - 2018-04-10 14:11:56

Hearceevert

Esemi16 - 2018-04-10 11:48:02

Esemi16

Hisak68 - 2018-04-10 08:32:29

Hisak68

Obiqa35 - 2018-04-10 05:15:26

Obiqa35

Punon69 - 2018-04-10 01:58:34

Punon69

Nenok41 - 2018-04-09 22:28:17

Nenok41

Alebo28 - 2018-04-09 18:53:18

Alebo28

Tokos43 - 2018-04-09 05:45:52

Tokos43

Ehida41 - 2018-04-09 02:36:50

Ehida41

Fefal68 - 2018-04-08 20:44:46

Fefal68

Olero27 - 2018-04-08 17:29:28

Olero27

Iwuga00 - 2018-04-08 14:06:50

Iwuga00

Xecoz25 - 2018-04-08 00:22:16

Xecoz25

Ocase48 - 2018-04-07 20:45:47

Ocase48

Vosan67 - 2018-04-07 17:23:55

Vosan67

Tihib72 - 2018-04-07 14:04:50

Tihib72

Afaqe41 - 2018-04-07 10:35:33

Afaqe41

Payex56 - 2018-04-07 07:21:09

Payex56

Asuja94 - 2018-04-07 04:14:21

Asuja94

Afimu91 - 2018-04-06 22:13:09

Afimu91

Nucez40 - 2018-04-06 18:32:03

Nucez40

Yapod62 - 2018-04-06 15:06:13

Yapod62

Acela76 - 2018-04-06 11:38:17

Acela76

Hetof19 - 2018-04-06 08:13:42

Hetof19

Avawu63 - 2018-04-06 04:59:35

Avawu63

Mihef23 - 2018-04-06 01:48:47

Mihef23

Ximen81 - 2018-04-05 22:21:29

Ximen81

Pobec40 - 2018-04-05 18:49:18

Pobec40

Arora82 - 2018-04-05 15:21:52

Arora82

Awucu85 - 2018-04-05 09:38:31

Awucu85

Izebu37 - 2018-04-05 06:23:37

Izebu37

Uteha97 - 2018-04-05 03:10:28

Uteha97

Ukado59 - 2018-04-04 23:49:17

Ukado59

Zemup51 - 2018-04-04 20:17:30

Zemup51

Wifob23 - 2018-04-04 16:59:59

Wifob23

Ewayo12 - 2018-04-04 13:33:42

Ewayo12

Fuyiw31 - 2018-04-04 09:58:04

Fuyiw31

Duyog34 - 2018-04-04 06:40:41

Duyog34

Urira75 - 2018-04-04 03:37:34

Urira75

Buwag57 - 2018-04-04 00:10:36

Buwag57

Aguha09 - 2018-04-03 20:17:40

Aguha09

Lolur83 - 2018-04-03 16:51:40

Lolur83

Uvaku77 - 2018-04-03 00:26:40

Uvaku77

Deway38 - 2018-04-02 02:14:42

Deway38

Ulono86 - 2018-04-01 22:19:46

Ulono86

Ixipu16 - 2018-04-01 18:51:44

Ixipu16

Eguma83 - 2018-04-01 15:34:48

Eguma83

Yamuw38 - 2018-04-01 12:10:56

Yamuw38

Okode37 - 2018-04-01 08:36:33

Okode37

Izipu95 - 2018-04-01 05:23:45

Izipu95

Aliyu84 - 2018-04-01 02:12:25

Aliyu84

Lohey09 - 2018-03-31 22:35:44

Lohey09

Tusez06 - 2018-03-31 18:59:46

Tusez06

Adiwa60 - 2018-03-31 15:42:17

Adiwa60

Ihuyi85 - 2018-03-31 11:27:51

Ihuyi85

Iqanu78 - 2018-03-31 08:10:36

Iqanu78

Egaka44 - 2018-03-31 04:50:46

Egaka44

Qumed00 - 2018-03-31 01:29:56

Qumed00

Egevu90 - 2018-03-30 22:04:56

Egevu90

Yasin61 - 2018-03-30 16:45:55

Yasin61

Zamab44 - 2018-03-30 12:44:08

Zamab44

Agemo03 - 2018-03-30 08:59:50

Agemo03

Iwidu95 - 2018-03-30 05:29:21

Iwidu95

Ofalo37 - 2018-03-30 01:53:41

Ofalo37

Tuxac71 - 2018-03-29 21:45:42

Tuxac71

Qoloq20 - 2018-03-29 17:40:52

Qoloq20

Wesop24 - 2018-03-29 13:44:49

Wesop24

Osodo63 - 2018-03-29 09:39:41

Osodo63

Ijuta73 - 2018-03-29 05:56:48

Ijuta73

Ecabo38 - 2018-03-29 02:12:39

Ecabo38

Iqaga55 - 2018-03-28 22:04:14

Iqaga55

Oqanu07 - 2018-03-28 16:29:55

Oqanu07

Ezike72 - 2018-03-27 18:50:35

Ezike72

Ecuyi22 - 2018-03-27 16:20:46

Ecuyi22

BabloPridi - 2018-03-26 21:45:26

BabloPridi

Sicof34 - 2018-03-24 17:09:29

Sicof34

Josephnerne - 2018-03-18 23:57:23

Josephnerne

Conradranna - 2018-03-17 02:41:54

Conradranna

Josephnerne - 2018-03-09 18:24:44

Josephnerne

Conradranna - 2018-03-05 18:41:24

Conradranna

Charlesvet - 2018-02-22 12:37:02

Charlesvet

Charlesvet - 2018-02-22 12:36:57

Charlesvet

Mariontib - 2018-02-15 22:40:16

Mariontib

Alinkagiq - 2018-02-13 21:47:11

Alinkagiq

WinnerCop - 2018-02-09 06:11:10

WinnerCop

Bogdansny - 2018-01-30 14:04:28

Bogdansny

Bogdannvr - 2018-01-30 02:28:46

Bogdannvr

Oxoge88 - 2018-01-28 20:46:35

Oxoge88

JacksMah - 2018-01-27 00:17:40

JacksMah

Uvawi33 - 2018-01-26 20:19:37

Uvawi33

Viagraunix - 2018-01-26 14:42:26

Viagraunix

Patriotjgo - 2018-01-26 10:39:17

Patriotjgo

Viagraunix - 2018-01-26 09:20:19

Viagraunix

Viagraunix - 2018-01-26 08:55:21

Viagraunix

Patriotmot - 2018-01-25 18:45:01

Patriotmot

Bogdanesn - 2018-01-23 22:08:01

Bogdanesn

Bogdanzgh - 2018-01-22 12:54:48

Bogdanzgh

Bogdanmjy - 2018-01-21 20:39:17

Bogdanmjy

Bogdancib - 2018-01-21 04:44:27

Bogdancib

Patriotkww - 2018-01-17 02:58:05

Patriotkww

Patriotyvy - 2018-01-16 10:39:23

Patriotyvy

snegirojnq - 2018-01-15 06:27:13

snegirojnq

snegirovua - 2018-01-14 15:10:00

snegirovua

snegirohwa - 2018-01-13 23:18:06

snegirohwa

Dexid28 - 2018-01-13 17:39:59

Dexid28

snegiroykr - 2018-01-13 11:59:24

snegiroykr

Mogay38 - 2018-01-11 21:59:10

Mogay38

Icuma85 - 2018-01-10 23:03:00

Icuma85

Obuce81 - 2018-01-09 23:43:12

Obuce81

Duvoh45 - 2018-01-08 22:35:52

Duvoh45

Patriotcln - 2018-01-08 17:02:14

Patriotcln

Patriothcb - 2018-01-08 05:42:57

Patriothcb

Vohoj85 - 2018-01-07 18:22:13

Vohoj85

Bogdangjt - 2018-01-07 10:39:29

Bogdangjt

Ruxuh86 - 2018-01-06 17:57:51

Ruxuh86

snegirooyo - 2018-01-06 04:33:05

snegirooyo

Bogdanzyg - 2018-01-05 15:33:39

Bogdanzyg

agrohimhww - 2018-01-05 01:34:03

agrohimhww

Oxoka04 - 2018-01-04 20:44:09

Oxoka04

Bogdanzsy - 2018-01-03 19:33:23

Bogdanzsy

Jiyic01 - 2018-01-03 17:54:48

Jiyic01

Xeyeg85 - 2018-01-03 14:43:39

Xeyeg85

Setaw79 - 2018-01-03 11:49:10

Setaw79

Ibodi92 - 2018-01-03 08:48:51

Ibodi92

Bogdaniis - 2018-01-03 06:10:16

Bogdaniis

Eviti85 - 2018-01-03 05:49:14

Eviti85

Wiban45 - 2018-01-03 02:47:46

Wiban45

Jadax52 - 2018-01-02 23:43:45

Jadax52

Okifu93 - 2018-01-02 20:38:56

Okifu93

Ufigo96 - 2018-01-02 17:36:02

Ufigo96

Ejaqe56 - 2018-01-02 14:41:26

Ejaqe56

Zajoy56 - 2018-01-02 11:45:22

Zajoy56

Tulub12 - 2018-01-02 08:43:45

Tulub12

Orivo64 - 2018-01-02 05:41:57

Orivo64

Atapi33 - 2018-01-02 02:36:46

Atapi33

Ufexu84 - 2018-01-01 23:10:36

Ufexu84

Cazen16 - 2018-01-01 19:44:25

Cazen16

Ehodu62 - 2018-01-01 16:21:25

Ehodu62

Wokad06 - 2018-01-01 13:03:43

Wokad06

Suhec51 - 2018-01-01 09:41:53

Suhec51

Ebada23 - 2018-01-01 06:17:35

Ebada23

Dagag78 - 2018-01-01 03:03:37

Dagag78

Huwek05 - 2018-01-01 00:09:46

Huwek05

Olene34 - 2017-12-31 21:12:27

Olene34

Ilepi48 - 2017-12-31 18:19:53

Ilepi48

Vesar07 - 2017-12-31 15:19:56

Vesar07

Cuwax38 - 2017-12-31 12:25:33

Cuwax38

Xenap05 - 2017-12-31 09:35:29

Xenap05

Igelo43 - 2017-12-31 06:45:22

Igelo43

Cibex81 - 2017-12-31 03:56:48

Cibex81

Lodah34 - 2017-12-31 01:13:02

Lodah34

Iyoze85 - 2017-12-30 22:25:14

Iyoze85

Bogdannoo - 2017-12-30 21:35:32

Bogdannoo

Reqob58 - 2017-12-30 19:43:04

Reqob58

Jeyav91 - 2017-12-30 17:01:32

Jeyav91

Bogdantho - 2017-12-30 14:40:05

Bogdantho

Adine72 - 2017-12-30 14:15:14

Adine72

Jukur07 - 2017-12-30 11:26:39

Jukur07

Bogdancak - 2017-12-30 09:22:06

Bogdancak

Isuno72 - 2017-12-30 08:38:01

Isuno72

Upoti85 - 2017-12-30 05:51:51

Upoti85

Afeqi89 - 2017-12-30 03:05:54

Afeqi89

Axocu38 - 2017-12-30 00:12:17

Axocu38

Serviceugg - 2017-12-29 23:58:52

Serviceugg

Utemu82 - 2017-12-29 21:14:03

Utemu82

Tofus21 - 2017-12-29 18:23:49

Tofus21

Ohehi81 - 2017-12-29 15:02:52

Ohehi81

Eziki78 - 2017-12-29 11:31:41

Eziki78

Xuxig46 - 2017-12-29 08:01:44

Xuxig46

Hadab72 - 2017-12-29 04:42:51

Hadab72

Utezu54 - 2017-12-29 01:22:47

Utezu54

Aveya61 - 2017-12-28 22:03:12

Aveya61

Johum09 - 2017-12-28 18:45:32

Johum09

Zugus30 - 2017-12-28 14:46:20

Zugus30

Hutig79 - 2017-12-28 08:17:44

Hutig79

Odine22 - 2017-12-28 03:44:44

Odine22

Ifocu66 - 2017-12-28 00:21:55

Ifocu66

Tavat64 - 2017-12-27 21:15:06

Tavat64

Dolol48 - 2017-12-27 18:14:07

Dolol48

Tevuy83 - 2017-12-27 15:10:55

Tevuy83

Acaxi92 - 2017-12-27 11:59:23

Acaxi92

Mecuj84 - 2017-12-27 08:46:37

Mecuj84

Ufaga51 - 2017-12-27 05:38:37

Ufaga51

Imeju20 - 2017-12-27 02:26:32

Imeju20

Ehese92 - 2017-12-26 22:56:09

Ehese92

Iramu60 - 2017-12-26 19:12:51

Iramu60

Ifubu75 - 2017-12-26 15:56:40

Ifubu75

Ucetu84 - 2017-12-26 12:42:31

Ucetu84

Sonuz95 - 2017-12-26 09:34:08

Sonuz95

Acewa45 - 2017-12-26 06:29:57

Acewa45

Zubek40 - 2017-12-26 03:23:48

Zubek40

Nidow21 - 2017-12-26 00:23:24

Nidow21

Ahobo95 - 2017-12-25 21:17:09

Ahobo95

Wipiz41 - 2017-12-25 18:19:21

Wipiz41

Azoju55 - 2017-12-25 14:59:23

Azoju55

Upaye73 - 2017-12-25 08:27:00

Upaye73

Ludeg80 - 2017-12-25 05:18:30

Ludeg80

Pulas99 - 2017-12-25 02:13:28

Pulas99

Qelas13 - 2017-12-24 23:02:33

Qelas13

Hoveh88 - 2017-12-24 19:43:01

Hoveh88

Nehiz99 - 2017-12-24 16:31:26

Nehiz99

Ezida61 - 2017-12-24 13:14:27

Ezida61

Ejaga98 - 2017-12-24 10:08:56

Ejaga98

Manuk63 - 2017-12-24 07:06:15

Manuk63

Wivuf11 - 2017-12-24 04:08:53

Wivuf11

Niviw98 - 2017-12-24 01:14:51

Niviw98

Saliy10 - 2017-12-23 22:12:17

Saliy10

Vores47 - 2017-12-23 19:04:13

Vores47

Xifaf21 - 2017-12-23 15:46:39

Xifaf21

Ehofe22 - 2017-12-23 12:24:54

Ehofe22

Itele90 - 2017-12-23 09:08:08

Itele90

Pajuf86 - 2017-12-23 06:03:36

Pajuf86

Ehele70 - 2017-12-23 03:04:57

Ehele70

Ireno46 - 2017-12-22 23:53:37

Ireno46

Simel99 - 2017-12-22 20:37:55

Simel99

agrohimyyy - 2017-12-22 19:45:58

agrohimyyy

Ufofo59 - 2017-12-22 17:26:31

Ufofo59

Azogi78 - 2017-12-22 14:19:14

Azogi78

Oyido67 - 2017-12-22 11:14:13

Oyido67

agrohimvyp - 2017-12-22 08:18:00

agrohimvyp

Elabe35 - 2017-12-22 08:02:43

Elabe35

Evuxe43 - 2017-12-22 04:56:08

Evuxe43

Nuvit91 - 2017-12-22 01:49:19

Nuvit91

Ujuwu12 - 2017-12-21 22:38:48

Ujuwu12

Ojidi49 - 2017-12-21 18:39:55

Ojidi49

Arevo07 - 2017-12-21 15:16:13

Arevo07

Sedib85 - 2017-12-21 11:52:38

Sedib85

Susah22 - 2017-12-21 08:37:10

Susah22

Eriwe15 - 2017-12-21 05:29:47

Eriwe15

Hakey09 - 2017-12-21 02:23:09

Hakey09

Rigop93 - 2017-12-20 23:12:16

Rigop93

Kahuy34 - 2017-12-20 20:00:38

Kahuy34

Anewo38 - 2017-12-20 16:53:23

Anewo38

Jujob77 - 2017-12-20 13:04:59

Jujob77

Zilac27 - 2017-12-20 09:33:15

Zilac27

snegirotdm - 2017-12-20 07:32:21

snegirotdm

Tusep77 - 2017-12-20 06:24:45

Tusep77

Awowu34 - 2017-12-20 03:22:38

Awowu34

Abame84 - 2017-12-20 00:24:00

Abame84

Judec14 - 2017-12-19 21:13:55

Judec14

Yojav31 - 2017-12-19 18:08:03

Yojav31

Dohus37 - 2017-12-19 14:20:38

Dohus37

Yapol74 - 2017-12-19 10:28:50

Yapol74

Lavaz17 - 2017-12-19 07:32:55

Lavaz17

Duhos21 - 2017-12-19 04:36:48

Duhos21

Qequw45 - 2017-12-19 01:36:27

Qequw45

Gilaf65 - 2017-12-18 22:30:04

Gilaf65

Nobow96 - 2017-12-18 15:19:06

Nobow96

Iqife53 - 2017-12-18 12:16:12

Iqife53

Atefa33 - 2017-12-18 09:18:03

Atefa33

Xaqoj80 - 2017-12-18 06:28:21

Xaqoj80

Servicesww - 2017-12-18 04:57:31

Servicesww

Pujux48 - 2017-12-18 03:38:29

Pujux48

Patriotpfp - 2017-12-18 03:00:04

Patriotpfp

Eqita14 - 2017-12-18 00:45:01

Eqita14

Aneji00 - 2017-12-17 21:47:33

Aneji00

Hubax88 - 2017-12-17 18:46:49

Hubax88

Ocebu60 - 2017-12-17 15:11:09

Ocebu60

Tuwuq41 - 2017-12-17 12:16:37

Tuwuq41

Yaciv90 - 2017-12-17 09:24:04

Yaciv90

Isoqu98 - 2017-12-17 06:33:08

Isoqu98

Iroli97 - 2017-12-17 03:42:19

Iroli97

Uvepu04 - 2017-12-17 00:50:45

Uvepu04

Ehaqa97 - 2017-12-16 21:51:06

Ehaqa97

Servicepqq - 2017-12-16 21:24:09

Servicepqq

Ugiso81 - 2017-12-16 18:33:50

Ugiso81

Urogo88 - 2017-12-16 15:15:42

Urogo88

Luyuq95 - 2017-12-16 12:06:05

Luyuq95

Esoko63 - 2017-12-16 09:01:33

Esoko63

Efubu05 - 2017-12-16 06:06:53

Efubu05

Obaze04 - 2017-12-16 03:15:27

Obaze04

Mucid33 - 2017-12-16 00:19:45

Mucid33

Nozag80 - 2017-12-15 21:09:44

Nozag80

Coyiy34 - 2017-12-15 17:16:58

Coyiy34

Zuzew68 - 2017-12-15 14:11:09

Zuzew68

Abuxa71 - 2017-12-15 10:58:56

Abuxa71

Oveva28 - 2017-12-15 07:50:24

Oveva28

Herin55 - 2017-12-15 04:56:55

Herin55

Zabof23 - 2017-12-15 01:57:25

Zabof23

Ehuyu13 - 2017-12-14 22:55:54

Ehuyu13

Gaget76 - 2017-12-14 19:41:53

Gaget76

Igita80 - 2017-12-14 16:38:45

Igita80

Iyege59 - 2017-12-14 13:33:39

Iyege59

Ejozu17 - 2017-12-14 10:30:28

Ejozu17

Uwasu58 - 2017-12-14 07:33:24

Uwasu58

Fonep86 - 2017-12-14 04:36:01

Fonep86

Vuhac90 - 2017-12-14 01:35:03

Vuhac90

Uzuju80 - 2017-12-13 22:21:09

Uzuju80

Nejuf90 - 2017-12-13 19:14:00

Nejuf90

Ikocu02 - 2017-12-13 16:01:45

Ikocu02

Exufe67 - 2017-12-13 12:43:09

Exufe67

Ludap93 - 2017-12-13 09:27:31

Ludap93

Ozoca43 - 2017-12-13 06:24:01

Ozoca43

Nasit12 - 2017-12-13 02:45:44

Nasit12

Amixo42 - 2017-12-12 22:46:33

Amixo42

Yazif03 - 2017-12-12 19:23:30

Yazif03

Zewac10 - 2017-12-12 16:13:02

Zewac10

Odeqo01 - 2017-12-12 13:12:04

Odeqo01

Katug15 - 2017-12-12 10:15:24

Katug15

Inice02 - 2017-12-12 07:21:14

Inice02

Atiso48 - 2017-12-12 04:22:22

Atiso48

Urohi71 - 2017-12-12 01:20:13

Urohi71

Bewef69 - 2017-12-11 22:10:43

Bewef69

Ururi61 - 2017-12-11 18:54:35

Ururi61

Ixayu89 - 2017-12-11 15:44:07

Ixayu89

Cijuk01 - 2017-12-11 12:33:45

Cijuk01

Ayice87 - 2017-12-11 09:31:38

Ayice87

Akone84 - 2017-12-11 06:33:46

Akone84

Asace92 - 2017-12-11 03:36:37

Asace92

Konas75 - 2017-12-11 00:37:31

Konas75

Wapog03 - 2017-12-10 21:30:08

Wapog03

Ihajo12 - 2017-12-10 18:24:16

Ihajo12

Esiwu34 - 2017-12-10 14:23:14

Esiwu34

Gosoj94 - 2017-12-10 10:56:13

Gosoj94

Ilosa98 - 2017-12-10 07:42:15

Ilosa98

Nigec68 - 2017-12-10 04:27:55

Nigec68

Azabe65 - 2017-12-10 01:10:52

Azabe65

Utika49 - 2017-12-09 21:50:12

Utika49

Vazig14 - 2017-12-09 17:27:27

Vazig14

Ehobo24 - 2017-12-09 14:08:55

Ehobo24

Tirar98 - 2017-12-09 10:51:08

Tirar98

Uxuqa17 - 2017-12-09 07:39:20

Uxuqa17

Epexu06 - 2017-12-09 04:28:46

Epexu06

Emesu74 - 2017-12-09 01:21:13

Emesu74

Tinuw81 - 2017-12-08 22:00:14

Tinuw81

Vatez32 - 2017-12-08 18:45:24

Vatez32

Imeza83 - 2017-12-08 15:29:23

Imeza83

Cixal92 - 2017-12-08 12:04:58

Cixal92

Amiwa72 - 2017-12-08 08:56:09

Amiwa72

Mifad28 - 2017-12-08 05:14:46

Mifad28

Zunak12 - 2017-12-08 02:14:33

Zunak12

Zebap25 - 2017-12-07 23:07:13

Zebap25

Akoso56 - 2017-12-07 19:50:14

Akoso56

Eroze86 - 2017-12-07 16:18:33

Eroze86

Asano31 - 2017-12-07 13:18:59

Asano31

Wutoh35 - 2017-12-07 10:25:23

Wutoh35

Hicey82 - 2017-12-07 07:34:42

Hicey82

Erone89 - 2017-12-07 04:41:39

Erone89

Qohag95 - 2017-12-07 01:45:56

Qohag95

Avihi61 - 2017-12-06 22:47:01

Avihi61

Ofivi01 - 2017-12-06 19:06:09

Ofivi01

Oyezi97 - 2017-12-06 15:43:46

Oyezi97

Hejex96 - 2017-12-06 12:38:09

Hejex96

Mutuf51 - 2017-12-06 09:25:34

Mutuf51

Ezizo81 - 2017-12-06 06:14:36

Ezizo81

Lezey43 - 2017-12-06 02:53:35

Lezey43

Jukuy22 - 2017-12-05 22:50:55

Jukuy22

Akayu70 - 2017-12-05 19:42:45

Akayu70

Ixude97 - 2017-12-05 16:41:52

Ixude97

Isoru07 - 2017-12-05 13:41:59

Isoru07

Edibu23 - 2017-12-05 10:35:08

Edibu23

Oxefi70 - 2017-12-05 07:34:12

Oxefi70

Uzuma12 - 2017-12-05 04:33:24

Uzuma12

Azeko23 - 2017-12-05 01:31:39

Azeko23

Fitud09 - 2017-12-04 22:27:26

Fitud09

Rijac86 - 2017-12-04 19:15:59

Rijac86

Qiqub42 - 2017-12-04 10:50:39

Qiqub42

Ifoze13 - 2017-12-04 07:54:59

Ifoze13

Ocame37 - 2017-12-04 04:58:23

Ocame37

Afami12 - 2017-12-04 01:58:13

Afami12

Gehiq55 - 2017-12-03 22:53:34

Gehiq55

Ehiji81 - 2017-12-03 19:49:15

Ehiji81

Iveye50 - 2017-12-02 18:40:29

Iveye50

Okicu75 - 2017-12-02 15:09:21

Okicu75

Qifot12 - 2017-12-02 11:42:23

Qifot12

Zevul19 - 2017-12-02 08:26:29

Zevul19

Ziduf67 - 2017-12-02 05:18:22

Ziduf67

Uleja45 - 2017-12-02 02:13:20

Uleja45

Ucoje84 - 2017-12-01 23:02:26

Ucoje84

Vamiw55 - 2017-12-01 19:44:15

Vamiw55

Qorum60 - 2017-12-01 16:29:47

Qorum60

Erude26 - 2017-12-01 13:02:31

Erude26

Foqec81 - 2017-12-01 09:47:05

Foqec81

Udatu94 - 2017-12-01 06:34:59

Udatu94

Esewe44 - 2017-12-01 03:20:55

Esewe44

Gosul66 - 2017-11-30 23:04:29

Gosul66

Ivivi89 - 2017-11-30 17:59:43

Ivivi89

Acano17 - 2017-11-30 13:59:14

Acano17

Emeto67 - 2017-11-30 10:01:33

Emeto67

Iqifu93 - 2017-11-30 06:15:59

Iqifu93

Yovup66 - 2017-11-30 02:36:13

Yovup66

Bosop19 - 2017-11-29 22:57:52

Bosop19

Ewede80 - 2017-11-29 19:18:09

Ewede80

Ekesa54 - 2017-11-29 15:33:34

Ekesa54

Ehola02 - 2017-11-29 12:16:44

Ehola02

Qufaj70 - 2017-11-29 08:53:43

Qufaj70

Vonef46 - 2017-11-29 05:39:57

Vonef46

Ileto75 - 2017-11-29 02:24:30

Ileto75

Adeta30 - 2017-11-28 22:22:54

Adeta30

Fereb69 - 2017-11-28 18:59:34

Fereb69

Apoyu88 - 2017-11-28 15:10:03

Apoyu88

Huwiw07 - 2017-11-28 11:00:12

Huwiw07

Guyuh66 - 2017-11-28 06:59:35

Guyuh66

Zesel94 - 2017-11-28 02:58:32

Zesel94

Sujos25 - 2017-11-27 23:13:12

Sujos25

Nupav38 - 2017-11-27 19:51:46

Nupav38

Qejam77 - 2017-11-27 16:52:48

Qejam77

Arena99 - 2017-11-27 13:54:21

Arena99

Mosad70 - 2017-11-27 11:02:06

Mosad70

Ucevi68 - 2017-11-27 08:07:40

Ucevi68

Ujiqe79 - 2017-11-27 05:16:01

Ujiqe79

Tasof12 - 2017-11-27 02:26:31

Tasof12

Ovina85 - 2017-11-26 23:32:32

Ovina85

Apodu92 - 2017-11-26 19:32:32

Apodu92

Ehiga85 - 2017-11-26 16:30:20

Ehiga85

Anaso95 - 2017-11-26 13:25:23

Anaso95

Eweze70 - 2017-11-26 10:17:03

Eweze70

Icepe06 - 2017-11-26 07:15:23

Icepe06

Supir95 - 2017-11-26 04:20:22

Supir95

Fihat82 - 2017-11-26 01:18:27

Fihat82

Binav72 - 2017-11-25 22:01:41

Binav72

Ripip69 - 2017-11-25 18:34:50

Ripip69

Pamuz67 - 2017-11-25 15:14:29

Pamuz67

Xuhop96 - 2017-11-25 11:27:50

Xuhop96

Waqef15 - 2017-11-25 07:38:49

Waqef15

Izijo91 - 2017-11-25 03:45:54

Izijo91

Ijome68 - 2017-11-24 23:35:53

Ijome68

Roteh10 - 2017-11-24 19:24:43

Roteh10

Voton70 - 2017-11-24 14:08:41

Voton70

Lovuh81 - 2017-11-24 10:11:27

Lovuh81

Utiqa08 - 2017-11-24 06:56:09

Utiqa08

Omeku91 - 2017-11-24 03:37:27

Omeku91

Hukut62 - 2017-11-24 00:17:57

Hukut62

Paraf14 - 2017-11-23 20:40:18

Paraf14

Ewewu69 - 2017-11-23 17:04:31

Ewewu69

Ketun14 - 2017-11-23 13:27:35

Ketun14

Sivaj29 - 2017-11-23 09:52:02

Sivaj29

Huvis95 - 2017-11-23 06:33:18

Huvis95

Motes34 - 2017-11-23 03:20:20

Motes34

Xipah15 - 2017-11-22 23:38:36

Xipah15

Mixim35 - 2017-11-22 19:35:49

Mixim35

Ulika40 - 2017-11-22 15:26:00

Ulika40

Ekeha72 - 2017-11-22 12:20:00

Ekeha72

Utove98 - 2017-11-22 09:16:16

Utove98

Becih05 - 2017-11-22 06:20:18

Becih05

Avona71 - 2017-11-22 03:10:24

Avona71

Ulake68 - 2017-11-21 23:48:30

Ulake68

Arajo33 - 2017-11-21 19:55:45

Arajo33

Mujen17 - 2017-11-21 14:59:10

Mujen17

Hilod41 - 2017-11-21 09:45:58

Hilod41

Ulasu11 - 2017-11-21 06:18:10

Ulasu11

Wugoy22 - 2017-11-21 02:46:50

Wugoy22

Yopol39 - 2017-11-20 23:06:30

Yopol39

Henij49 - 2017-11-20 19:26:51

Henij49

Odaju94 - 2017-11-20 15:49:40

Odaju94

Itegu34 - 2017-11-20 12:16:33

Itegu34

Emugu22 - 2017-11-20 08:45:23

Emugu22

Maber77 - 2017-11-20 05:18:39

Maber77

Otira41 - 2017-11-20 01:48:02

Otira41

Jejij88 - 2017-11-19 22:17:28

Jejij88

Potex71 - 2017-11-19 18:47:04

Potex71

Yigor26 - 2017-11-19 15:14:20

Yigor26

Vurar95 - 2017-11-19 11:43:59

Vurar95

Giyox10 - 2017-11-19 08:12:33

Giyox10

Dusut43 - 2017-11-19 03:13:50

Dusut43

Nufaq16 - 2017-11-18 23:46:44

Nufaq16

Ohubu86 - 2017-11-18 20:13:10

Ohubu86

Ovovo51 - 2017-11-18 16:42:46

Ovovo51

Emequ80 - 2017-11-18 13:10:12

Emequ80

Temam79 - 2017-11-18 09:32:27

Temam79

Enaro22 - 2017-11-18 06:03:36

Enaro22

Ozisi98 - 2017-11-18 02:35:36

Ozisi98

Afavi58 - 2017-11-17 23:08:34

Afavi58

Amemu94 - 2017-11-17 19:41:17

Amemu94

Osaco38 - 2017-11-17 16:17:38

Osaco38

Gaqab27 - 2017-11-17 12:49:08

Gaqab27

Ureye61 - 2017-11-17 09:24:51

Ureye61

Ocuki15 - 2017-11-17 05:59:40

Ocuki15

Kufab97 - 2017-11-17 02:35:01

Kufab97

Remed78 - 2017-11-16 16:04:37

Remed78

Zaguz59 - 2017-11-16 12:38:35

Zaguz59

Omobi97 - 2017-11-16 09:23:58

Omobi97

Eyedo75 - 2017-11-16 06:14:03

Eyedo75

Digab37 - 2017-11-16 03:08:51

Digab37

Anapu35 - 2017-11-15 23:51:52

Anapu35

Wolet48 - 2017-11-15 20:37:59

Wolet48

Pidiz04 - 2017-11-15 17:21:35

Pidiz04

Aziba62 - 2017-11-15 13:53:05

Aziba62

Zirif88 - 2017-11-15 10:16:40

Zirif88

Sipib35 - 2017-11-15 06:43:51

Sipib35

Qigoj51 - 2017-11-15 03:42:18

Qigoj51

Vuzes43 - 2017-11-15 00:35:43

Vuzes43

Miqef34 - 2017-11-14 21:22:09

Miqef34

Epexi56 - 2017-11-14 18:03:12

Epexi56

Oyife82 - 2017-11-14 14:24:44

Oyife82

Xiqal32 - 2017-11-14 10:26:22

Xiqal32

Nanem71 - 2017-11-14 06:32:20

Nanem71

Evige08 - 2017-11-14 02:33:21

Evige08

Opuqo56 - 2017-11-13 22:25:20

Opuqo56

Igujo72 - 2017-11-13 17:45:46

Igujo72

Jidiv13 - 2017-11-13 14:24:20

Jidiv13

Hiquy11 - 2017-11-13 10:33:42

Hiquy11

Urowa64 - 2017-11-13 06:46:28

Urowa64

Coron59 - 2017-11-13 02:52:58

Coron59

Evuke91 - 2017-11-12 23:04:37

Evuke91

Quvah53 - 2017-11-12 19:07:06

Quvah53

Yijed57 - 2017-11-12 09:52:00

Yijed57

Zoceg12 - 2017-11-12 02:21:48

Zoceg12

Gazad46 - 2017-11-11 22:23:48

Gazad46

Yagal24 - 2017-11-11 18:26:54

Yagal24

Omeri03 - 2017-11-11 14:58:28

Omeri03

Uluru34 - 2017-11-11 11:55:09

Uluru34

Oqelu84 - 2017-11-11 08:51:24

Oqelu84

Eyuqo94 - 2017-11-11 05:51:19

Eyuqo94

Furay66 - 2017-11-11 02:47:08

Furay66

Pisic01 - 2017-11-10 23:44:27

Pisic01

Ijipe96 - 2017-11-10 20:21:09

Ijipe96

Ibazu72 - 2017-11-10 17:09:15

Ibazu72

Esaci04 - 2017-11-10 11:07:18

Esaci04

Dosoc20 - 2017-11-10 05:41:16

Dosoc20

Wuzud77 - 2017-11-10 02:36:15

Wuzud77

Osati42 - 2017-11-09 23:16:51

Osati42

Funes59 - 2017-11-09 18:55:18

Funes59

Eyuxi65 - 2017-11-09 14:19:10

Eyuxi65

Agina15 - 2017-11-09 08:42:21

Agina15

Awuga72 - 2017-11-09 03:38:00

Awuga72

Ciqoq53 - 2017-11-09 00:03:12

Ciqoq53

Wemen18 - 2017-11-08 21:02:13

Wemen18

Seqod75 - 2017-11-08 18:01:38

Seqod75

Jehem81 - 2017-11-08 15:06:26

Jehem81

Omopa67 - 2017-11-08 12:12:08

Omopa67

Oceho19 - 2017-11-08 09:10:48

Oceho19

Pipok66 - 2017-11-08 05:59:30

Pipok66

Pepip70 - 2017-11-08 02:44:29

Pepip70

Hocig01 - 2017-11-07 22:54:55

Hocig01

Uriqe10 - 2017-11-07 19:13:27

Uriqe10

Oxewa04 - 2017-11-07 15:45:30

Oxewa04

Majoq71 - 2017-11-07 12:14:03

Majoq71

Koluw64 - 2017-11-07 08:43:29

Koluw64

Judat19 - 2017-11-07 05:12:30

Judat19

Eqawo80 - 2017-11-07 01:36:57

Eqawo80

Fotew68 - 2017-11-06 22:14:32

Fotew68

Jiqab32 - 2017-11-06 18:57:33

Jiqab32

Otisa23 - 2017-11-06 15:43:49

Otisa23

Exavo33 - 2017-11-06 12:29:54

Exavo33

Iwomo15 - 2017-11-06 09:15:50

Iwomo15

Igano77 - 2017-11-06 06:11:16

Igano77

Nicob82 - 2017-11-06 03:08:20

Nicob82

Ohavu99 - 2017-11-06 00:06:36

Ohavu99

Suyay78 - 2017-11-05 20:57:30

Suyay78

Ayoku72 - 2017-11-05 17:52:56

Ayoku72

Onegi34 - 2017-11-05 14:56:17

Onegi34

Dehak18 - 2017-11-05 11:55:27

Dehak18

Xitac96 - 2017-11-05 08:53:44

Xitac96

Olona90 - 2017-11-05 06:01:31

Olona90

Cebem72 - 2017-11-05 03:17:33

Cebem72

Gabey14 - 2017-11-05 00:31:32

Gabey14

Pikas36 - 2017-11-04 21:36:53

Pikas36

Uzovo85 - 2017-11-04 18:51:04

Uzovo85

Zejed32 - 2017-11-04 16:05:10

Zejed32

Enego93 - 2017-11-04 13:17:14

Enego93

Omigo65 - 2017-11-04 10:28:56

Omigo65

Voxuy71 - 2017-11-04 07:43:16

Voxuy71

Caver25 - 2017-11-04 04:59:01

Caver25

Buxer16 - 2017-11-04 02:09:33

Buxer16

Yobut79 - 2017-11-03 23:17:13

Yobut79

Opaja36 - 2017-11-03 20:22:04

Opaja36

Iguzo87 - 2017-11-03 16:43:43

Iguzo87

Paxax25 - 2017-11-03 13:43:20

Paxax25

Iviwu35 - 2017-11-03 10:47:21

Iviwu35

Guzej66 - 2017-11-03 07:54:15

Guzej66

Panip14 - 2017-11-03 05:10:52

Panip14

Oruqe04 - 2017-11-03 02:28:26

Oruqe04

Yogof92 - 2017-11-02 23:40:33

Yogof92

Yiyon45 - 2017-11-02 20:43:02

Yiyon45

Onuve73 - 2017-11-02 17:40:26

Onuve73

Dizuf74 - 2017-11-02 14:29:00

Dizuf74

Wuviz98 - 2017-11-02 11:28:04

Wuviz98

Luqen78 - 2017-11-02 08:25:44

Luqen78

Gucox50 - 2017-11-02 05:23:35

Gucox50

Qosay77 - 2017-11-02 02:30:57

Qosay77

Uhuda03 - 2017-11-01 23:15:30

Uhuda03

Dulox76 - 2017-11-01 20:13:41

Dulox76

Fogiw02 - 2017-11-01 17:17:56

Fogiw02

Fuval81 - 2017-11-01 11:04:33

Fuval81

Ohico07 - 2017-11-01 04:58:34

Ohico07

Icifa64 - 2017-11-01 02:00:21

Icifa64

Ariba17 - 2017-10-31 22:53:08

Ariba17

Jalif69 - 2017-10-31 19:44:19

Jalif69

Inivo49 - 2017-10-31 16:37:58

Inivo49

Malis19 - 2017-10-31 13:39:55

Malis19

Riras47 - 2017-10-31 10:38:57

Riras47

Oredi97 - 2017-10-31 07:37:45

Oredi97

Ilajo76 - 2017-10-31 04:41:49

Ilajo76

Kojos27 - 2017-10-31 01:37:12

Kojos27

Voboj52 - 2017-10-30 22:30:40

Voboj52

Patriotprx - 2017-10-30 21:14:19

Patriotprx

Urase53 - 2017-10-30 19:30:04

Urase53

Uqafo43 - 2017-10-30 16:36:00

Uqafo43

Okemo37 - 2017-10-30 13:44:46

Okemo37

Xuvub45 - 2017-10-30 10:55:32

Xuvub45

Oqasa95 - 2017-10-30 08:09:35

Oqasa95

Hojal03 - 2017-10-30 05:26:29

Hojal03

Qetep23 - 2017-10-30 02:46:28

Qetep23

Xubur11 - 2017-10-30 00:03:37

Xubur11

Cazus04 - 2017-10-29 21:21:30

Cazus04

Kuhel67 - 2017-10-29 18:40:13

Kuhel67

Urasi86 - 2017-10-29 15:57:36

Urasi86

Eqali59 - 2017-10-29 13:13:17

Eqali59

Aruvu57 - 2017-10-29 10:30:33

Aruvu57

Eluco20 - 2017-10-29 07:48:43

Eluco20

Tecus54 - 2017-10-29 05:02:48

Tecus54

Wubeh03 - 2017-10-29 01:59:55

Wubeh03

Itiga34 - 2017-10-28 22:52:51

Itiga34

Duhis60 - 2017-10-28 19:51:22

Duhis60

agrohimtgc - 2017-10-28 19:44:12

agrohimtgc

Eleku17 - 2017-10-28 17:01:15

Eleku17

Reyur05 - 2017-10-28 14:15:39

Reyur05

agrohimkbn - 2017-10-28 13:21:02

agrohimkbn

Quqim26 - 2017-10-28 11:34:51

Quqim26

Avito321sa - 2017-10-28 11:30:51

Avito321sa

Lucim47 - 2017-10-28 08:54:14

Lucim47

agrohimrxz - 2017-10-28 07:20:03

agrohimrxz

Aheco84 - 2017-10-28 06:12:49

Aheco84

Oreki02 - 2017-10-28 03:27:38

Oreki02

Gimad51 - 2017-10-28 00:35:48

Gimad51

Efilo07 - 2017-10-27 19:28:28

Efilo07

Punef30 - 2017-10-27 16:13:06

Punef30

Xatan99 - 2017-10-27 08:31:04

Xatan99

Arucu61 - 2017-10-27 04:31:49

Arucu61

Eviya62 - 2017-10-27 01:48:42

Eviya62

Mifal03 - 2017-10-26 23:02:28

Mifal03

Icigu72 - 2017-10-26 20:19:08

Icigu72

Epuxa87 - 2017-10-26 17:35:29

Epuxa87

Yuneb31 - 2017-10-26 14:50:21

Yuneb31

Oceju88 - 2017-10-26 12:09:58

Oceju88

Eyega09 - 2017-10-26 09:27:25

Eyega09

Rifeg25 - 2017-10-26 06:46:56

Rifeg25